Presentació

L’educació inclusiva ofereix a tot l’alumnat l’oportunitat d’aprendre dins de l’aula amb els companys i les companyes del seu grup. Els alumnes que presenten TEA ho tenen més complicat per les seves dificultats de comunicació, relació i conducta. Els docents han de conèixer quines són aquestes dificultats i les implicacions que poden tenir en la seva forma d’aprendre i de relacionar-se. El curs pretén ajudar als professionals a millorar el coneixement sobre els TEA i entendre la situació d’aquests alumnes a l’escola per tal de poder dur a terme una intervenció que faciliti les condicions adequades per aconseguir el màxim nivell d’integració personal i social possible.

Objectius

• Reflexionar i aprofundir sobre el concepte de Trastorns d’Espectre Autista des d’una perspectiva interdisciplinària per tal de comprendre la lògica interna que determina la conducta pertorbadora, tot sensibilitzant-nos amb l’estil particular de vida que presenten aquests alumnes.

• Millorar la comprensió dels TEA i les seves manifestacions a l’escola. Conèixer instruments per identificar el procés evolutiu dels TEA a l’escola.

• Reflexionar sobre les implicacions que comporta aquest trastorn per a l’aprenentatge i la socialització, i sobre quines són les condicions que poden transformar els centres educatius en entorns protectors i, per tant, facilitadors de situacions més proclius a generar una bona resposta educativa a aquests alumnes.

• Conèixer les alteracions greus del comportament dels alumnes amb TEA i saber que poden comportar situacions de risc en els centres educatius, per tal de promoure situacions positives que poden prevenir, evitar o minimitzar els efectes d’aquests comportaments pertorbadors.

• Conèixer les característiques que configuren la resposta educativa i global a aquest col·lectiu d’alumnes, així com els recursos metodològics i d’organització necessaris per ajustar els suports en el context escolar.

• Reflexionar i aprofundir sobre els aspectes que promouen la relació i la comunicació d’aquests alumnes en l’entorn educatiu.

• Participar d’un enfocament de caràcter multidisciplinari, i en xarxa, en les actuacions adreçades a l’alumnat amb TEA, pel que fa a la valoració de les necessitats en relació amb la resposta educativa. Reflexionar sobre la necessitat del treball compartit, la formació i l’assessorament.

• Ressaltar la importància del treball amb les famílies, per tal de promoure actituds de respecte i confiança, com a base d’un marc de col·laboració eficaç.

Estructura

El curs consta de quatre Blocs temàtics :

Bloc I. Els trastorns d’espectre autista

Bloc II. Els TEA en l’entorn educatiu

Bloc III. Estratègies d’intervenció

Bloc IV. Corresponsabilitat i ètica de la intervenció

Cada bloc està integrat per una sèrie de mòduls que desenvolupen els diferents continguts que han de permetre assolir els objectius esmentats anteriorment. El seu estudi i aprenentatge mereix una dedicació temporal d’unes 60 hores distribuïdes en 48 hores per als mòduls (unes 6 hores per cada mòdul) i 12 per a la realització del Projecte final.

Requeriments tècnics

Connexió a internet (preferentment Mozilla Firefox)

Windows 2000, XP o més actual

Office, a partir de 2000

Adobe Reader per descarregar PDF

i nivell bàsic d'informàtica.