Autisme, TGD i TEA

Objectius

 • Revisar els criteris diagnostics i l'evolució històrica del concepte d'autisme. (Autisme, TGD, TEA)
 • Analitzar l'actual concepte d’Espectre Autista (TEA).
 • Entendre les dificultats que comparteixen, malgrat les diferències que poden existir, entre les persones dins de l'espectre autista.
 • Conèixer les manifestacions conductuals que es poden observar en les diferents etapes educatives i comprendre la importància de la detecció precoç.

Continguts

 • Criteris diagnòstics.
 • Dimensions del TEA.
 • Dificultats que presenta l'alumnat amb TEA.
 • Manifestacions conductuals en les diferents etapes educatives.
 • Importància de la detecció precoç.

Pràctiques

 • Annex 1: DSM-IV-TR / F84 Trastornos generalizados del desarrollo
 • Annex 2: I.D.E.A. (inventari de l'espectre autista)