Característiques bàsiques a destacar en el procés d’ensenyament-aprenentatge

Objectius

 • Reflexionar sobre les implicacions que comporta el TEA per a l'aprenentatge i la socialització.
 • Descriure les característiques principals de la intervenció a l'escola.
 • Conèixer estratègies d'intervenció.

Continguts

 • Coneixement i comprensió de l'alumne/a
 • La relació
 • Adaptació del context
 • Potenciació de les habilitats específiques
 • El PI
 • Característiques de l'aprenentatge

Pràctiques

 • Pràctica 1: Característiques principals de la intervenció a l'escola.
 • Pràctica 2: Característiques de l'aprenentatge de l'alumnat amb TEA
 • Pràctica 3: Orientacions educatives.