FINALITAT DEL PROJECTE

El projecte de treball es l’activitat amb què es conclou el curs. El propòsit general d’aquesta activitat és elaborar un document escrit en el qual s’analitzi i reflexioni comprensivament sobre els continguts treballats en els mòduls. L’activitat requereix, per part dels estudiants, analitzar i relacionar els coneixements apresos durant el curs amb el propòsit de reflectir el nivell de comprensió aconseguit respecte dels continguts fonamentals i, molt especialment, les relacions que s’hagin pogut establir entre aquests continguts.

Així, doncs, aquest projecte té per finalitat que l’alumne apliqui de manera autònoma els coneixements apresos en els mòduls. És, per tant, un treball de síntesi i exposició que pretén donar una visió de conjunt i crítica sobre un tema relacionat amb el curs mitjançant la utilització d’un material bibliogràfic.

El projecte es una reconstrucció o reelaboració dels coneixements relacionats amb la temàtica estudiada durant el curs. Es tracta, sobretot, de transformar el coneixement més que no pas reproduir-lo de manera abreviada ni d’introduir nou contingut diferent al treballat en el curs. En aquest sentit, el treball implicat en el projecte no és un resum dels principals continguts desplegats en el curs, no és una repetició literal més o menys resumida dels coneixements expressats pels autors dels diferents documents de lectura/pràctiques.

OBJECTIUS

Amb l’elaboració del Projecte final, es pretén que l’estudiant pugui assolir els següents objectius:

• Conèixer i aprofundir sobre la realitat i les necessitats de l’alumnat amb TEA.

• Ser capaç d'integrar i aplicar els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del curs.

• Ser capaç de dissenyar un pla de treball en relació a un alumne amb TEA i portar-lo a terme.

• Ser capaç d’elaborar un Projecte, a través del qual l’estudiant demostri que coneix i pot descriure i interpretar un determinat àmbit d’intervenció relacionat amb l’atenció a l’alumnat amb TEA.

• Conèixer i utilitzar els recursos i les estratègies necessaris per a poder ajustar la resposta a les necessitats d'un/a alumne/a amb autisme.

OPCIONS DE TEMES

L'elaboració del Projecte s'ha de concretar en relació a un determinat tema. En aquest sentit, es planteja tres possibles opcions, de forma que cada estudiant pugui adscriure el seu document a una d'elles. Es tracta de tres blocs que inclouen una sèrie de propostes genèriques; a partir d'aquí, i amb l'acompanyament del tutor/a, haureu d'identificar i desenvolupar els continguts específics que s'articularan al voltant del tema escollit.

a) Disseny d'una intervenció, a l'etapa Infantil, Primària o Secundària. Identificació i descripció de les estratègies i els recursos. Inici del treball en el període en què l'alumne/a s'incorpora a l'etapa. Estratègies per a facilitar la transició interetapes.

b) Elaboració d'un projecte d'assessorament a l'equip del centre, per tal de preveure l'atenció global a un alumne/a amb problemàtica d'autisme. Identificació dels objectius que es pretén. Concreció dels temes en què es centrarà l'assessorament. Planificació d'un calendari de treball.

c) Altres. Els projectes que s'adscriguin a aquest bloc es desenvoluparan a partir dels interessos i experiència personal.

En els tres blocs cal adoptar els eixos fonamentals que han aportat els materials del curs com a referents que permetin orientar el tema.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• L’Índex, la numeració de les pàgines, les cites i la bibliografia són aspectes que han d’estar ben utilitzats.

• En el cas que s’incorpori annexos, hauran de ser pertinents i estar relacionats amb la temàtica del Projecte.

• Les sigles que s’utilitzi hauran d’estar ben definides.

• La presentació dels continguts no ha de ser esquemàtica (telegràfica).

• En el cas d’utilitzar informacions o dades que hagin estat consultades, s’haurà de citar correctament les fonts.

• Els continguts hauran d’estar exposats seguint una seqüència lògica.

• La redacció del text haurà de ser "acadèmica" (i no col.loquial).

• Cal que el Projecte reflecteixi una correcta organització de les diferents fases o parts, així com una distribució adequada de les informacions en cadascuna d’aquestes parts o fases.

Es pretén que el Projecte reflecteixi també una discriminació correcta dels aspectes descriptius, els aspectes valoratius o interpretatius i els aspectes d'opinió.

• És molt important que el document final integri els coneixements assolits al llarg del curs i que han estat concretats a partir dels diferents mòduls.

Aquest treball es converteix en la via d’entrada per organitzar els continguts i establir relacions significatives entre els coneixements que s’han anat treballant al llarg del curs.