Introducció

L’educació inclusiva ofereix a tot l’alumnat l’oportunitat d’aprendre dins l’aula amb els companys i companyes del seu grup. Els/les alumnes que presenten TEA ho tenen més complicat per les seves dificultats de comunicació, relació i conducta. Els docents han de conèixer quines són aquestes dificultats i les implicacions que poden tenir en la seva forma d’aprendre i relacionar-se.

El curs pretén ajudar els professionals a millorar els coneixement sobre els TEA i entendre la situació d’aquests/es alumnes a l’escola per tal de poder dur a terme una intervenció que faciliti les condicions adequades per aconseguir el màxim nivell d’integració personal i social possible.

Els concepte de TEA, inclòs dins dels TGD, és de gran utilitat en el món de l’educació, ja que permet entendre les possibilitats i necessitats dels/de les alumnes, tot tenint en compte les dificultats que el propi trastorn els genera. Permet una visió integral que planteja la intervenció com un repte que no només és responsabilitat dels professionals de la Salut Mental sinó, i de manera molt important, del conjunt dels professionals de l’educació.

L’educació té el repte, en cada època, de sostenir un discurs per viure amb plenitud la condició humana, per saber i fer en comunitat, i transmetre’l de bona manera al conjunt de la societat. El que li convé a l'Educació és un diàleg franc amb les disciplines que s’ocupen de la subjectivació del malestar i els patiments de fer-se gran en cada moment social i cultural, i defugir de l’objectivació que cosifica les persones i les relacions, no donant més marge que el de la gestió dels problemes.

Quan les persones amb TEA reben l'atenció adequada, la seva vida adulta sol ser més satisfactòria. És cert que la majoria d'aquesta gent requereix ajuda permanent i té capacitat d'autonomia limitada, però també és cert que molts adults amb TEA assoleixen un compromís acceptable amb un món restringit en el qual viuen amb un cert benestar.