L'espai interpersonal de regulació del comportament


En aquest mòdul es presenta una proposta d'acompanyament organitzada al voltant d'una estructura de participació al centre expressament dissenyada per ajudar un alumne a desenvolupar la seva capacitat de regulació del comportament. El propòsit és la creació d'un espai de relació interpersonal orientat a l'assoliment de la regulació personal del noi o la noia.

Donat que la millora en la regulació del comportament passa especialment pel fet que l'alumne pugui pensar i elaborar mentalment la seva experiència, el foment de la seva capacitat de regulació es converteix en l'horitzó de l'actuació de l'adult en aquest espai. Convé ressaltar que, tot i estar pensat com una estratègia personalitzada, aquest espai ha de servir de plataforma per estendre la capacitat de regulació que l'alumne va construint amb l'ajuda de l'adult al màxim de situacions que es viuen en el centre. En la mesura que això sigui possible, l'alumne es dignifica i pot ser subjecte actiu d'un procés de neosocialització: una nova oportunitat per elaborar un vincle social que li atorgui un lloc digne a l'escola. Sens dubte, en aquest espai tindran lloc noves relacions, noves activitats i nous rols, en els quals els participants influeixen i resulten influïts.1) En el desenvolupament del mòdul, s'expliquen aquests canvis.

Una darrera consideració: tot el que es planteja en aquest mòdul s'ha de situar en el marc del Projecte per promoure la regulació de l'alumne que s'ha explicat en el mòdul anterior. Si es fa memòria es recordarà que una de les maneres de concebre el projecte es considerar-lo com un procés de participació conjunta entre les persones implicades organitzat al voltant de tres eixos de participació: l'eix de participació interprofessional a través de les reunions regulars de l'equip, l'eix de participació de la família a través de les reunions regulars i personalitzades amb els pares, i l'eix de participació de l'alumne a través de l'espai interpersonal de regulació del comportament. 2)


En el mòdul s'explica com instaurar i organitzar aquest espai interpersonal al centre per tal de fer-lo sostenible en el temps.

Pràctiques

1) BRONFEMBRENNER,1987
2) La proposta que seguidament s'explica troba les seves arrels en experiències i pràctiques concretes que cadascun dels autors ha desenvolupat amb alumnes i professors en múltiples centres de primària i secundària. En especial, l'experiència de treball en petita xarxa desenvolupada des del Servei educatiu específic en trastorns del desenvolupament i de la conducta del Baix Llobregat (Sant Boi de Llobregat-Barcelona): BOLEA, E.; CUEVES, Ch.; i RUBIO, E.; (en premsa) "La petita xarxa d'acompanyament(s) dins del centre: concepte, principis i mètode". Àmbits de psicopedagogia: Revista catalana d'psicopedagogia i educació.