L'espai interpersonal de regulació: com s'inicia i com es desenvolupa


Cercar el consentiment de l'alumne a la proposta d'espai de relació interpersonal que se li planteja és crucial per aconseguir-ne el compromís i la participació en la regulació del seu comportament. No obstant això, és difícil obtenir el consentiment de l'alumne a participar en un espai de relació personalitzat si es té present que el seu rebuig al vincle i la seva desconfiança no són els millors aliats que té l'adult per aconseguir l'interès del noi en allò que se li proposa. Donat aquest obstacle, és oportú preguntar-se: Què s'ha de fer per afavorir que l'alumne vulgui participar en allò que se li proposa? Com aconseguir el seu interès per participar en cadascun dels àmbits? Quina pot ser la millor manera d'aproximar-se a un alumne perquè la seva inflexibilitat i la resposta defensiva que se'n deriva es desactivi i pugui donar el seu consentiment a participar? Com s'inicia i sosté aquest espai interpersonal de regulació? Quan i com es proposa aquest espai de relació a l'alumne?

Una seqüència de progrés a través de l'espai interpersonal de regulació

Una bona manera d'iniciar l'espai interpersonal de regulació és començar per proposar a l'alumne la participació en l'àmbit d'expressió personal, per seguidament anar introduint els altres àmbits de participació. El motiu que sustenta aquesta proposta de seqüència es recolza en la idea que un àmbit d'expressió lliure on l'alumne pot triar el tipus d'activitat o el tema de conversa —si vol dialogar amb l'adult— pot afavorir en millor mesura el seu vincle amb l'adult i, en conseqüència, una millor disposició per escoltar i consentir les propostes que se li puguin fer relacionades amb els altres àmbits de participació.

El consentiment progressiu (a les propostes i a comunicar-se per fer demandes) que pugui manifestar l'alumne és un indicador inestimable que va establint, amb tots i cadascun dels professionals de l'equip que interactuen amb ell en els diferents àmbits de participació, un valor de proximitat i de confiança que pot contribuir al fet que deixi en suspens la repetició dels seus comportaments no regulats. Una possible seqüència de progrés de l'alumne en l'espai de relació interpersonal es pot veure en el gràfic següent. En cadascuna de les fases de la seqüència s'indiquen alguns dels aspectes més significatius quant als progressos que pot realitzar l'alumne en el seu procés de millora de la capacitat de regulació. S'han d'entendre com progressos generals i s'han de complementar amb els indicadors de progrés que es proposen en el darrer apartat d'aquest mòdul.

La progressió en l'espai interpersonal de regulació


Versió en pdf del document "La progressió en l'espai interpersonal de regulació"


Recordeu que en el mòdul anterior s'ha tractat el tema dels indicadors de progrés. Aquests indicadors s'han de tenir presents en la progressió en l'espai interpersonal de regulació.

S'ha de considerar que els temps que esglaonen el progrés de l'alumne no són lineals i mecànics. El llindar entre una i altre fase mai no és exacte i varien en funció de cada cas i context. Per aquesta raó s'ha d'interpretar la seqüència como un progrés lògic i no com un desenvolupament evolutiu. Serà en funció de les característiques personals de l'alumne i d'acord amb les condicions pedagògiques que promoguin els professionals, que el camí cap a la progressió proposada serà més o menys efectiu.

Sovint es troben en el procés moltes contingències en forma d'obstacles, bloquejos i retrocessos que coexisteixen amb els avenços i que, en conjunt, fan aconsellable interpretar la seqüència com una tendència més que com un resultat inequívoc, perquè els avanços de l'alumne no poden estar totalment controlats ja que les relacions interpersonals són irreductibles al control. Però, no insistir en el control no és incompatible amb tenir una idea clara de cap on anar. Aquesta és la funció de la seqüència: orientar el procés.

La participació en els diferents àmbits: aspectes més rellevants

Ja s'ha dit que l'espai interpersonal i la seva concreció a través dels diferents àmbits de participació han de ser consentits per l'alumne. És important insistir novament en la idea que tots aquests àmbits de participació es proposen, no s'imposen: han de ser consentits per l'alumne. És des de la base del consentiment i la implicació que en els diferents àmbits de participació es podrà anar construint conjuntament amb l'alumne una forma de estar junts a l'aula i al centre per aprendre i conviure.

En el quadre annex, que podeu trobar al final d'aquest mòdul, es recullen els aspectes més significatius dels diferents àmbits de participació.

Tal i com s'explicava en el mòdul anterior, el petit equip que impulsa el projecte és el responsable de promoure i gestionar l'espai interpersonal de regulació mitjançant les diferents trobades que es realitzen en els diferents àmbits de participació proposats a l'alumne.