Guia

Presentació

‘L’orientació com a eina per a la igualtat’ és un curs adreçat a personal docent de secundària, particularment enfocat als qui estan implicats i implicades en l’acció de tutoria i d’orientació.

L’objectiu del curs és acostar coneixement al voltant de la situació actual de la igualtat de gènere en el mercat laboral, entenent quins són els mecanismes que operen en la desigualtat i com, des del sistema educatiu i especialment des de l’orientació, és possible contribuir al fet que nois i noies se situïn en condicions d’igualtat al llarg de les seves trajectòries professionals.

Objectius

Els objectius específics del curs són:

  • Conèixer els avenços i reptes pendents en matèria d’igualtat de gènere, tant en l’àmbit educatiu, com laboral i social, contextualitzant-los dins d’un entorn socioeconòmic de grans canvis.
  • Comprendre les causes i els factors que intervenen en la desigualtat i les seves conseqüències sobre les expectatives i prioritats de feina de la joventut.
  • Entendre l’important paper que el sistema educatiu té en la superació d’aquesta realitat, juntament amb la resta d’agents socialitzadors.
  • Aprendre claus i experiències que afavoreixin una tasca d’orientació igualitària.

Continguts

El curs es compon de quatre mòduls al llarg d’un itinerari que transcorre des de:

  • La visibilització del fenomen de la desigualtat de gènere en el mercat laboral (mòdul 1),
  • Passant pels mecanismes que hi operen i com s’expressen en la joventut (mòdul 2),
  • A partir de la comprensió del fenomen es reflexiona al voltant del paper del sistema educatiu en l’assoliment de la igualtat de gènere (mòdul 3) i,
  • Específicament, sobre com es pot contribuir a aquest objectiu des de la tasca d’orientació (mòdul 4).


mapa_conceptual.jpg

Cada mòdul, format a la vegada per una sèrie de pràctiques, ofereix referències teòriques (textos bibliogràfics i definicions) juntament amb recursos (notícies, vídeos, imatges) que introdueixen els conceptes i les reflexions que cal treballar. Això s’acompanya de lectures recomanades i d’enllaços a llocs web, per si es vol aprofundir en la matèria. A més, cada mòdul finalitza amb la realització d’un exercici dirigit a comprovar i consolidar la comprensió dels continguts exposats.

La finalitat del curs és que, una vegada finalitzi, el personal docent sigui capaç de dissenyar una experiència d’orientació igualitària per aplicar-la en el seu centre educatiu (projecte).

Els temps de dedicació previstos inicialment per a les activitats del curs estan recollits a la taula següent. Són dades orientatives, segons els aprenentatges paral·lels que us calguin per fer-les i el grau d'aprofundiment amb què vulgueu treballar-les la dedicació final pot ser superior.

Mòdul Activitat Temps previst (h)
M1 Lectura dels materials2
Reflexió sobre la igualtat salarial i laboral0,5
Anàlisi de dades 0,5
Les professions no tenen sexe1
Dones, homes i carreres professionals 1
Noies, nois i projectes vitals 1
M2 Lectura dels materials 2
La major precarietat laboral de les dones joves0,8
La transgressió dels rols i estereotips de gènere0,8
La transformació dels rols productius i reproductius0,8
La cultura de gènere entre la joventut0,6
Altres implicacions dels rols i estereotips de gènere en la joventut1
M3 Lectura dels materials2
Grup de parells 1
El curriculum ocult1
Àmbit de comunicació0,5
Àmbit curricular0,5
Àmbit de la metodologia i pràctica docent 0,5
Normativa legal 0,5
M4 Lectura dels materials 2
Una concepció àmplia de l’orientació1
El meu relat: Per ser una noia o un noi 1
Breu apunt: fracàs escolar, crisi d’identitat, noves masculinitats0,5
Autoavaluació 0,5
Treballar l’enfocament de la igualtat des de l’orientació1
ProjecteElaboració del projecte 6

Coneixements previs

El curs no requereix coneixements previs.

Fonts documentals

ACUÑA, S. Orientación personal, académica y profesional no sexista. NAHIKO 2005-07. Jornada de treball amb el professorat del projecte NAHIKO. Emakunde. Vitoria-Gasteiz, 26 de març de 2007.

DEPARTAMENT DE TREBALL. Dones i treball. Publicació estadística del Departament de Treball. Anuari 2009. Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball i Gabinet Tècnic del Departament de Treball. 2010-09-01.

DIRECCIÓ GENERAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN EL TREBALL. Ni +, ni -, =s, cap a una orientació laboral en igualtat. Departament de Treball, Generalitat de Catalunya, 2009.

GENERALITAT DE CATALUNYA. Les dades de Catalunya: Especial dones.

TORNS, T.; CARRASQUER, P.; PARELLA, S.; I RECIO, C. Les dones i els treballs a Catalunya: mites per certeses. Col·lecció ‘Estudis' de l’Institut Català de les Dones, núm. 2; 2007.

INSTITUTO DE LA MUJER. ¿Cómo orientar a chicas y chicos? Sèrie Cuadernos de Educación No Sexista, núm. 5. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000.

JARAMILLO, C. Formación del Profesorado: Igualdad de Oportunidades entre Chicas y Chicos. Instituto de la Mujer. Madrid, 1999.

ROSET, M.; PAGÉS, E.; LOJO, M.; I CORTADO, E. Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre. Institut Català de les Dones. Departament d’Educació. Col·lecció ‘Eines’, núm. 10. Barcelona, 2008.

SERRACANT, P.; I SOLER, R. La joventut catalana al segle XXI: una anàlisi del sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya. Secretaria de Joventut. Generalitat de Catalunya. Desembre de 2009.

SUBIRATS, M. Conquistar la igualdad: La coeducación hoy. A: «Co-educación: Espacio para Educar en Igualdad». Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias. 2010.

PARELLA, S. Las desigualdades de género entre las y los jóvenes. A: Informe 2008 Juventud en España. Tom 5. Capítol I. INJUVE, 2008.