Mòdul 2. Joventut, gènere i ocupació

Llegeix amb atenció els enunciats següents i reflexiona sobre si són certs o falsos.

  1. Les noies enfront dels nois presenten unes trajectòries educatives més completes i uns nivells d’independència superiors
  2. La precarietat laboral de la joventut és una qüestió que se soluciona d’una manera natural amb l’edat
  3. La situació de les noies en el mercat laboral és, fins i tot, més precària que la dels nois
  4. La societat valora en la mateixa mesura les tasques i els rols associats a l’àmbit masculí que a l’àmbit femení
  5. La transgressió dels rols i estereotips de gènere acostuma a comportar una sanció social
  6. Avui les relacions de gènere s’expressen d’una manera més subtil en la societat, però amb implicacions evidents
  7. Nois i noies atorguen una importància similar a la feina i a la família
  8. Els rols i estereotips de gènere influeixen en les expectatives i les vocacions professionals de la joventut
  9. Una proporció important de joves considera que la igualtat ja està assolida
  10. Els rols i estereotips de gènere limiten les possibilitats de desenvolupament personal, acadèmic i professional de la joventutL'aposta decidida de les dones, i de les joves en particular per la transformació no acaba de compensar un accés més limitat a les oportunitats en la feina i en la societat. En un escenari d’accentuada precarietat laboral per a la joventut, la situació de les noies és, fins i tot, més desavantatjosa.

Com es poden explicar, malgrat la inversió educativa i l’actitud vers la feina de les noies, aquestes desigualtats? On es troba la base dels desequilibris? I com es manifesta en el cas de la joventut?

En un context en el qual sembla que la igualtat ja està pràcticament assolida o és una mera qüestió de temps, o quan les situacions de desigualtat s’imputen a circumstàncies individuals i personals, el sistema i les estructures que encara avui condicionen una posició diferent de nois i noies en la feina i la societat tendeixen a invisibilitzar-se, tot i que continuen i persisteixen.

El mòdul 2 està organitzat en quatre pràctiques amb les corresponents activitats:

Pràctiques