Mòdul 3. El sistema educatiu davant del repte de la igualtat

Activitat 1

Llegeix amb atenció els enunciats següents i reflexiona sobre si són certs o falsos.

  1. La família continua sent el principal agent de socialització.
  2. Els nous mitjans de comunicació, com Internet, ja han superat els estereotips sexistes.
  3. L’orientació requereix la implicació del conjunt de la comunitat educativa (docents, pares i mares, òrgans de gestió…).
  4. El currículum ocult gairebé no exerceix influència en la transmissió de valors, creences, normes i models dels centres educatius.
  5. L’orientació sexista respon a les normes estereotipades de les professions.
  6. La importància de les tasques de la cura i del manteniment de la vida i el saber de les dones sempre han format part del currículum escolar.
  7. L’orientació reprodueix, d’una manera inconscient, pautes i models que incideixen en el manteniment dels rols tradicionals de gènere.
  8. En els espais formals és on es transmeten en més mesura estereotips sexistes.
  9. L’orientació igualitària és aconsellable que formi part d’un projecte coeducatiu més ampli.
  10. La igualtat efectiva de dones i homes i la coeducació són principis rectors de la Llei d’educació de Catalunya.

En els mòduls anteriors s’ha fet un recorregut per la situació diferencial de dones i homes en la societat, amb una referència especial a l’ocupació i a la situació concreta de la joventut. Malgrat l’evolució seguida i un canvi important en les identitats de gènere, sobretot entre les noies, és cert que es continuen identificant condicionants de gènere en les trajectòries vitals, educatives, formatives i professionals de la joventut.

Ja hem vist com aquests condicionants responen a unes relacions de gènere que es conformen a través del procés de socialització. Un procés en el qual està involucrat el conjunt de la societat. La família, els mitjans de comunicació, els grups de parells i, per descomptat, l’escola, transmeten pautes, models, valors i normes estereotipats, fins i tot de manera inconscient.

El sistema educatiu representa, en aquest sentit, un dels principals agents de socialització, ja que té un paper rellevant en la construcció de les identitats de la joventut, així com en la definició dels seus projectes personals, acadèmics i professionals.

L’impuls d’una orientació acadèmica i professional més igualitària comporta la implicació del conjunt d’agents de socialització i del personal docent.

La importància d’aquesta tasca ha estat reconeguda, fins i tot, per part de les polítiques públiques, que han establert un marc normatiu específic en aquest terreny.

El mòdul 3 està organitzat en quatre pràctiques amb les corresponents activitats:

Pràctiques