Projecte

Una vegada finalitzat el curs, i a partir dels exercicis realitzats en cada mòdul, cada persona participant haurà de desenvolupar un projecte basat en el disseny d’una experiència d’orientació igualitària per aplicar-lo en el seu centre educatiu.

El projecte s’haurà de recollir per escrit contemplant, com a mínim, els epígrafs següents:


esquema.jpg

1- Objectiu. Definir l’objectiu de l’experiència atenent, almenys, alguns dels punts clau en matèria d’orientació igualitària (autovaloració, projectes vitals, vocacions, relacions afectives i sexuals, percepcions sobre la igualtat en el mercat laboral, etc.) en funció de la situació que hagis observat en el teu centre i que consideris més prioritari.


Per exemple:
 • Reforçar la percepció de les noies sobre les seves capacitats matemàtiques i tecnològiques.
 • Inculcar en els nois la participació en les tasques domèstiques i de cura.
 • Equilibrar en nois i noies la valoració sobre la retribució i la contribució social de les feines.
 • Fer visible la importància del respecte i el suport de la parella en els projectes vitals i professionals.
 • Visibilitzar la situació de desigualtat de les dones en el mercat laboral i les causes associades a factors no objectius.
 • Etc.


2- Actuació o actuacions. Detallar l’actuació o les actuacions que poden donar resposta a l’objectiu plantejat, en funció de les possibilitats reals d’aplicació.


Es tracta que l’experiència es pugui portar a la pràctica. Per això cal que defineixis l’experiència sobre la base de la teva posició, situació i mitjans dels quals disposa el centre educatiu. Poden ser actuacions més o menys ambicioses, o fins i tot una sèrie de pautes que podràs aplicar en la teva tasca docent. Per exemple:
 • Incorporació de missatges continus de reforç (que bé que ho has fet!, quina facilitat que tens per fer això!, arribaries a ser una bona matemàtica!) als qui resolguin correctament els exercicis a classe de matemàtiques, preferentment adreçats a les noies.
 • Realització d’una tutoria adreçada a descobrir la importància dels treballs domèstics i de cura, i de com poden ser gratificants des del punt de vista personal i emocional, utilitzant exemples continus d’homes fent aquest tipus de tasques.
 • Realització de l’activitat “Qui hi ha darrere de qui?”, basada en la creació de murals sobre cinc dones i cinc homes d’èxit en diferents facetes professionals, descobrint qui són les seves parelles i les característiques que les defineixen. Determinar, aleshores, què necessita un home i què necessita una dona de les seves parelles per tenir èxit a la vida.
 • Desenvolupament de xerrades informatives a càrrec de dones exitoses en la seva professió que expressin els obstacles als quals s’han hagut d’enfrontar i com els han superat.
 • (…)


3- Recursos i mitjans necessaris. Fer una llista dels recursos que seran necessaris per al desenvolupament de l’activitat (materials, persones, espais, temps dedicats).

4- Personal implicat. Definir, a més de tu mateix o mateixa, quines persones del centre o de l’entorn de l’alumnat s’hauran d’implicar en el desenvolupament de l’activitat (equip directiu, responsable d’orientació, tutors/tutores d’altres cursos, Consell Escolar, AMPA…).

5- Pla d’implementació. Descriure els passos que s’hauran de fer per implementar l’experiència (reunió amb l’equip directiu, xerrada informativa per a l’alumnat, preparació de materials, sessió informativa amb pares i mares, etc.).