Funcions de la coordinació TAC i organització de centre


Introducció

El curs 1986-87 el Departament d’Ensenyament va distribuir els primers ordinadors i impressores per mantenir i promoure l'ús educatiu dels ordinadors. Es va crear la figura de coordinador/a d’informàtica, posteriorment coordinador TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació).

Actualment la normativa assigna al/a la responsable TAC (Tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement) les funcions de coordinació.

Els centres escolars, a més d'ordinadors, disposen d'altre maquinari informàtic (escàners, videoprojectors, material de laboratori, pissarres digitals, …) i programari que formen part de les aules i serveixen per millorar el procés docent i l'aprenentatge.

La coordinació TIC/TAC ha de contribuir a promoure i incentivar l'ús educatiu de les eines TIC al centre per tal de desenvolupar la Competència Digital.


Competències d'àmbit digital

Entenem per competència la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos.

En aquest vídeo s'explica què són les “competències d'àmbit digital”:


Dels alumnes

Els continguts de les diferents àrees del currículum contribueixen a l’adquisició de les competències. El tractament de la informació i competència digital incorpora diferents habilitats que van des de l'accés a la informació fins a la seva transmissió, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.


Dels docents

El principal objectiu és aconseguir que els ciutadans siguin competents en l’àmbit digital, i per això és important que els docents coneguin i dominin les eines tecnològiques. Així doncs, la finalitat és que els docents utilitzin les TIC no només de forma instrumental, sinó també com a recurs metodològic.

Al llarg d'aquest mòdul coneixerem la normativa de referència que fonamenta l'ús de les TAC, la normativa que fonamenta la innovació pedagògica, què és el Pla TAC de centre, quines són les funcions de la comissió TAC així com les competències a desenvolupar per part de la persona que es fa càrrec de coordinació TAC. A més a més, entrarem en detall en la Competència Digital, eix vertebrador de les competències de la coordinació.


Continguts

  • Fonaments normatius de les TAC i de la innovació.
  • El pla TAC de centre
  • La comissió TAC.
  • Competències de la coordinació TAC.
  • La Competència Digital.


Pràctiques