Projecte

Té com a finalitat que els docents transfereixin al centre els continguts treballats al llarg del curs. Té una destinació horària de 6 hores i és indispensable fer-lo per superar el curs.

S’han de tenir en compte els continguts presentats al llarg dels quatre mòduls i com la biblioteca dona suport a l'aprenentatge de la lectura.

Descripció

Es pot triar entre entre dues modalitats:

Opció a: Pla d’acció per ser un centre lector.
Opció b: Implementació d’una activitat per compartir lectures i presentació d’evidències.

Opció a:

Per tal de poder construir de manera coherent un centre lector, és necessari establir quines seran les accions prioritàries del centre i proposar un conjunt d'actuacions que permetin portar-ho a terme.

A la tasca 3 del mòdul 4 s'han detectat punts forts i febles del centre en relació a la lectura i s'ha pensat en algunes línies d’acció. Ara és el moment de concretar-ho en un pla d’actuació.

Per a aquesta opció s'haurà de presentar un document amb els apartats següents:

  • Justificació del projecte: Per què ens interessa crear un centre lector?
  • Punts febles detectats.
  • Definició d'objectius: redactar un mínim de quatre objectius prioritaris per esdevenir un centre lector.
  • Proposta d'accions associades a cadascun dels objectius i concreció del paper de la biblioteca del centre. La proposta de cada acció inclourà una breu descripció del seu funcionament i dels recursos materials i humans que implica.

Opció b

Consistirà a implementar d’una activitat per compartir lectures i presentació d’evidències.
En el mòdul 3 s'ha planificat una activitat per compartir lectures en el vostre centre, amb la participació de la biblioteca.

En aquesta opció es proposa que porteu a terme aquesta activitat en el centre i en presenteu evidències (enllaç a materials, fotografies, enregistrament…) i una reflexió personal:

  • Porteu a terme l’activitat en el centre.
  • Prepareu les evidències d'aplicació. És interessant que pugueu compartiu-les en algun dels espais digitals del centre: blog de la biblioteca, àlbum fotogràfic… (tingueu en compte els drets d’imatge dels alumnes).
  • Elaboreu una breu introducció i una reflexió personal un cop implementada.
  • Adjunteu un sol document amb la descripció de l’activitat revisada (mòdul 3, tasca 2) la introducció i la reflexió. A la fitxa de descripció heu d'incloure l’enllaç a les evidències.

  • En les dues opcions l’extensió total del projecte no pot superar les 8 pàgines.
  • Els projectes s’avaluaran seguint les rúbriques corresponents.