Presentació

En el marc del Pla de lectura de centre, la biblioteca escolar ha de funcionar com un recurs que doni suport a la millora de la competència lectora, en tots els seus àmbits: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

L’aprenentatge de la lectura no finalitza a les etapes inicials de l’ensenyament, sinó que s’aprèn a llegir al llarg de la vida. La biblioteca escolar, entesa com a centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament, pot ser un recurs molt potent que doni suport l’aprenentatge de la lectura:

 • Seleccionant materials adequats a les diferents etapes educatives.
 • Oferint orientacions als alumnes, als docents i a les famílies.
 • Afavorint la creació d’un centre lector que convidi a llegir en tots els seus espais i moments.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

 • Conèixer la interacció que s'estableix entre el lector i el text en el procés d'interpretació i de comprensió de la lectura.
 • Analitzar les possibilitats de la biblioteca com a centre promotor d'estratègies interactives relacionades amb les diferents maneres de llegir i de compartir lectures.
 • Reflexionar sobre les característiques d’un centre lector i la implicació de la BE en la seva creació.
 • Identificar els àmbits de suport de la BE a l’aprenentatge de la lectura.

Continguts

 • Competència lectora
 • Procés lector
 • Hàbit lector
 • Aprenentatge de la lectura
 • Lectura autònoma
 • Lectura compartida
 • Lectura guiada
 • Clubs de lectura
 • Cercles de lectura
 • Lectura en veu alta
 • Lectura de textos de no ficció
 • Biblioteca d’aula
 • Lectura en digital

La durada del curs és de 30 hores. Cada mòdul conté unes activitats pràctiques i uns exercicis que s'han de penjar a tasques i són avaluables.

Els mòduls són:

Mòdul 1: Què fem quan llegim? Com n'aprenem?

Mòdul 2: Com podem implicar els alumnes en la lectura?

Mòdul 3: Com podem afavorir la interacció al voltant de la lectura?

Mòdul 4: Suport de la BE a l'aprenentatge de la lectura

Projecte. És l’eix vertebrador del curs. Té com a finalitat que els docents apliquin, reflexionin i/o treballin els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. Al projecte també se li destina un nombre d'hores determinades. El projecte s’ha d’anar construint al llarg del curs de forma progressiva. És indispensable fer-lo per superar el curs

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (Entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Per entrar dins d'aquest entorn es pot fer de dues maneres diferents: amb l'usuari GICAR (ATRI) o bé amb certificat digital.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar, de reflexió sobre el centre. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fa dins d'Odissea i, per fer-ho, cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica, asíncron. Es pot seguir des del lloc, horari i dia de la setmana que l'alumne/a decideixi. Cal, però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant el fòrum creat a cada mòdul de l'entorn Odissea.

El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari, no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període d'un mòdul, també serà causa de baixa. La detecció de la no autoria de les tasques comportarà la no certificació del curs.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.