Activitat 2: Una declaració de principis
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Fer aflorar les creences sobre l’ensenyament i l'aprenentatge de l’expressió escrita.
 • Compartir el fet que tot el professorat ensenya a escriure.
 • Orientar el treball de l'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura en tres eixos: per què escrivim i quan, com ensenyem, com avaluem i com podem sensibilitzar cap a l'acte d'escriure.


Anota
El text següent és una declaració de principis sobre el fet d'escriure. S'estructura en tres apartats: l'acte d'escriure, els objectius d'escriure i el mètode d'instrucció de l'escriptura.Orientacions de treball


Individual 1. Llegiu els fragments de l'Associació Nacional de Professorat d'Anglès als EUA (NCTE) extrets de CASSANY, Daniel. Construir l’escriptura. Barcelona: Ed. Empúries, 1999.

I. L'acte d'escriure. Escriure és una poderosa eina de reflexió. En l'acte d'escriure, els redactors aprenen sobre ells mateixos i sobre el seu món i comuniquen les seves percepcions als altres. Escriure confereix el poder de créixer com a persona i d'influir en el món.
L'acte d'escriptura es materialitza a través d'un procés en què el redactor imagina l'audiència, formula objectius, desenrotlla idees, produeix anotacions, esborranys i un text elaborat, que corregeix per satisfer les expectatives de l'audiència. A mida que el procés es desenvolupa, el redactor realitza cada una d'aquestes activitats en qualsevol moment. Podem ensenyar l'alumnat a escriure amb més eficàcia animant-lo a aprofitar aquest conjunt de tasques que comprèn l'acte d'escriptura, posant èmfasi no només en el producte final i en les virtuts i les debilitats que tingui.
II. Els objectius d'escriure. […] L'alumnat de redacció hauria de tenir l'oportunitat d'usar l'escriptura com a element de reflexió i d'aprenentatge a través del currículum i més enllà del centre educatiu.[…]
III. El mètode d'instrucció de l'escriptura. L'alumne aprèn a escriure escrivint. Guiar el procés de composició i dialogar sobre la feina dels aprenents ha de ser el mètode bàsic d'instrucció. Cal animar l'alumnat a comentar amb companys el que escriu, a més de rebre l'atenció individualitzada, freqüent i ràpida del docent. Llegir el que han escrit els companys, explicar les impressions personals que causen aquests textos, i escoltar les opinions dels altres sobre els nostres textos són activitats importants de la classe de redacció. Els llibres de text i altres recursos institucionals haurien de tenir una funció secundària.
L'avaluació del progrés de l'alumnat en l'escriptura ha de començar amb les produccions dels mateixos estudiants (escrits, esborranys, procés seguit, etc.). No es pot avaluar adequadament l'habilitat d'escriure només amb tests de resposta única o d'altres procediments formals.[…] Hem d'animar els aprenents a desenvolupar l'activitat crítica d'autoavaluar-se els escrits, de manera que puguin convertir-se en redactors eficients i autònoms més enllà del centre educatiu.


National Council of Teachers of English. Commission on Composition. Reproduït a Lindemann (1982:249-250)Podeu descarregar el document en pdf


(petit grup) 2. Feu quatre grups. Cada grup llegirà el text tenint en compte un eix. Després, feu una posada en comú:

 • 1. Per què escrivim? Quan escrivim?
 • 2. Com escrivim?
 • 3. Com avaluem o avaluen el que hem escrit?
 • 4. Com podem sensibilitzar cap a l'acte d'escriure?(grupal)3. Poseu en comú les vostres reflexions.

ORIENTACIONS

Activitat 2: Orientacions per a la coordinació


Una declaració de principis

Lectura del text proposat en quatre grups. Cada grup farà una lectura tenint en compte un eix:

 • 1. Per què escrivim? Quan escrivim?
 • 2. Com escrivim?
 • 3. Com avaluem o avaluen el que hem escrit?
 • 4. Com podem sensibilitzar cap a l’acte d’escriure? • Aquesta activitat es podria plantejar fer-la també en grups mixtos, amb professorat de departaments diferents. Els grups no han de ser superiors a 4 persones.


 • Seria convenient demanar al professorat que la lectura la faci intentant relacionar-la amb allò que fa a l'aula, i que n'extregui aquelles idees que li siguin més útils per a la seva pràctica.