Activitat 3: Les pràctiques d’escriptura a l’institut. Ensenyem a escriure? Quan? Com? Què fa l’alumnat?
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Conèixer i apropiar-se dels continguts i dels criteris d'avaluació del currículum.
  • Identificar i classificar les pràctiques d'escriptura que es fan al centre.


Anota
Us proposem, a partir del coneixement dels resultats de les proves externes de segon i de quart, recollir les pràctiques d'escriptura que es fan des de cada matèria i contrastar-les amb els continguts del currículum de cada matèria. L'objectiu de l'activitat és, d'una banda, prendre consciència que l’ensenyament de l’escriptura és una tasca compartida per tot el professorat de l'institut, i, de l'altra, obtenir una visió global que ens enriqueixi i que ens ajudi a entendre els processos implicats en l'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura.Orientacions de treball


(grupal) 1. A partir de la presentació, per part de l’equip directiu, dels resultats obtinguts per l'alumnat del centre en expressió escrita en les darreres proves externes, reflexioneu sobre el tema i compareu-los amb els resultats de les proves dels anys anteriors. S'han pres mesures de millora? En cas afirmatiu, com han funcionat?

(petit grup) 2. Quines pràctiques d’escriptura fem fer a l’alumnat des de les matèries? Feu servir la taula següent per recollir la informació:

Educació secundària. Matèria:

Què fan? Què diu el currículum?
·
·
·Full de treball Pràctiques d'escriptura
Material

ORIENTACIONS

Activitat 3: Orientacions per a la coordinació


Les pràctiques d’escriptura a l’escola

  • L’equip directiu aportarà la informació de les proves. La presentació pot ser dels darrers resultats o una presentació comparativa dels resultats dels darrers anys. També seria oportú veure si ja s’han pres mesures de millora i com han funcionat.
  • Aquesta activitat té com a objectiu fer conscient tot el professorat del centre que l’ensenyament de l’escriptura és una tasca compartida. És important entendre aquest aprenentatge com un contínuum que cal conèixer. Aquesta visió de la globalitat enriqueix i ajuda a entendre els processos que implica l'aprenentatge de l'escriptura.
  • Per matèries es recullen les pràctiques d’escriptura i es fa una comparació amb els continguts del currículum. Aquesta comparació posarà de manifest aquells aspectes que es treballen repetidament i aquells que no s’han treballat o s’han treballat poc i en els quals caldria aprofundir. Aquesta detecció servirà i guiarà la tria del tema de la pràctica.