Recomanacions finals

5.1 Introducció

Quan treballeu en grup amb una missatgeria institucional heu de ser curosos amb qualsevol acció que modifiqui els paràmetres predeterminats, tant pel que fa a la imatge i presentació dels entorns com a l’edició i manipulació de normes, avisos, signatures, etc., ja que afecten a la forma de treballar de tots els usuaris de la bústia.

També heu de tenir en compte les instruccions i normatives relacionades amb el correu electrònic, tant a nivell de Departament com les subjectes a les lleis relacionades.

5.2 Normativa

És important recordar que l’ús del correu s’emmarca en normatives específiques, que avalen o limiten el seu ús i vetllen per la seguretat en la transmissió de dades per mitjans telemàtics. Podeu consultar Normativa relacionada amb la regulació jurídica de la notificació electrònica dins a les Lleis següents:

  • Llei 30/1992 (Règim jurídic de les notificacions)
  • Llei 11/2207 (Accés electrònics dels ciutadans als serveis públics / Notificacions i publicitat electrònica)
  • RD 1671/2009 (Sistemes de notificació electrònica)
  • Llei 26/2010 (Règim jurídic i procediments de les administracions públiques catalanes / Requisits tècnics del mitjà electrònic a efectes de la notificació )
  • Llei 29/2010 (Us dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya)

5.3 Informació a la Intranet del Departament d’Ensenyament

També és d’interès la documentació publicada a la Intranet del Departament d’Ensenyament, que podeu trobar a les pàgines següents:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda/

  • Intranet | Recursos | Bones pràctiques | Ús del correu electrònic
  • Intranet | Inici | Recursos TIC | Correu electrònic | Signatura als correus electrònics
  • Intranet | Inici | Recursos TIC | Sol·licitud de recursos | Bústies corporatives
  • Intranet | Inici | Procediments | Tramesa de correu electrònic massiu