Presentació de documentació

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol•licitud de preinscripció, concretament en la 4a pantalla de documentació i confirmació.

Amplia la imatge


COMPTE!
En cas que alguna família adjunti un paper en blanc en lloc d’algun dels documents obligatoris, el centre educatiu no hauria de validar la sol·licitud i, per tant, aquesta sol·licitud no hauria de sortir al llistat de sol·licituds amb la puntuació provisional.


Documentació identificativa


Sol·licitud electrònica amb certificat digital

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s'ha indicat el número identificador de RALC de l'alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Si l'alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar, en el cas que l'alumne sigui menor d'edat, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

També cal adjuntar el document d'identitat de l'alumne/a i/o dels progenitors o tutor/a, si s'han identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Si s'han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

Si l'alumne es major d'edat només cal aportar la documentació acreditativa de la identitat de l'alumne/a en el mateixos casos establerts en el paràgraf anterior.

Sol·licitud electrònica sense certificat digital

Si s’ha presentat la sol•licitud electrònica sense certificat digital, cal adjuntar-hi la documentació següent:

  • Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2024:
    • El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de l'alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.
  • Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2024:
    • El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
    • El document d'identitat de l'alumne/a si s'ha identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Si s'ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
    • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


Les persones que presenten la sol·licitud electrònica sense certificat digital han d'enviar electrònicament la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent, adjuntant els fitxers escanejats o fotografiats dins el termini establert per presentar la documentació.

Documentació acreditativa de criterisEn general, només cal presentar la documentació acreditativa si el Departament d'Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l'intercanvi electrònic de dades entre administracions. En el resguard, en l’apartat documentació que s'ha de presentar es detallarà la informació que no s’ha pogut comprovar.