Administració electrònica en el procés de preinscripció

De la mateixa manera que els cursos passats, per aquest curs 2024-2025 la preinscripció es fa totalment de forma electrònica, per la qual cosa es continua sense l’opció de presentar la sol·licitud en format paper.

El centre educatiu no podrà donar d'alta la sol·licitud. En cas que el centre educatiu hagi de donar atenció a les famílies, la presentació es farà mitjançant els dos tipus de sol·licituds de preinscripció telemàtica que s'assenyalen més avall.


No es pot aportar RES en paper. Si s’ha de presentar alguna documentació, sempre serà digitalitzada. Gran part de documentació no s’haurà de presentar perquè és una informació que, o bé ja disposa el Departament d'Ensenyament (exemple: dades que es recuperen de RALC)o bé perquè són dades s’obtenen de consultes interadministratives (exemple: el fet de formar part d'una família nombrosa).

Desapareix sol·licitud suport paper

Com es tramita la sol·licitud?

La sol·licitud de preinscripció per accedir a qualsevol els ensenyaments que estem tractant es pot presentar de dues maneres:

Tot dependrà de la persona que presenta la sol·licitud, si aquesta es pot identificar de forma electrònica o no.

Adreça correu electrònic
S’estableix l’obligatorietat d’indicar una adreça electrònica per rebre la informació de tot el procediment.

Tutor/a referent

Quan la persona que fa la sol·licitud s’identifica amb certificat digital, informa de l'identificador de l'alumne/a i es recuperen les dades, es selecciona per defecte com a tutora OVT (si l'alumne/a és menor d'edat) i les dades no es poden canviar.


Persona que presenta la sol·licitud de preinscripció
En el cas dels menors d'edat, qui presenta i signa la sol·licitud de preinscripció (pare, mare, o tutor/a legal) es responsabilitza de la sol·licitud i que les peticions consignades s'han fet amb l'acord de l'altre progenitor, si n'hi ha.

Si es constata una falta d'acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del/de la menor i mentre no hi hagi una resolució judicial, es deixen sense efecte les sol·licituds de preinscripció que s'hagin presentat i l'alumne/a es manté al mateix centre on està escolaritzat. Si es tracta d'una nova matrícula o d'altres circumstàncies excepcionals, després d'escoltar les persones interessades, les comissions determinen el centre d'escolarització.

L'alumnat major d'edat o que compleixen 18 anys l'any 2024 fan ells mateixos el tràmit de preinscripció i signen la sol·licitud. Si no són majors d'edat ni fan els 18 anys durant aquest any, el seu tutor/a legal ha de fer el tràmit i signar la sol·licitud.
Modificacions de la sol·licitud

Només es poden fer modificacions a la sol•licitud durant el període de presentació de sol•licituds.

Es poden fer modificacions de peticions i criteris a les sol·licituds. El fet que hi hagi una modificació:

 • Pot implicar noves consultes interadministratives.
 • Implica la generació d’un nou resguard. El resguard vàlid serà sempre l’últim.
 • Si escau, implicarà adjuntar nova documentació en funció del resultat de les consultes.

L’inici del procés de gestió de les sol·licituds a GEDAC (lligam a RALC, validació de criteris i de la sol·licitud, etc.) queda diferit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i la documentació.


Resum del procés per obtenir una plaça. Informació per les famílies i/o alumnat

És important que els centres prevegin estratègies per donar suport als alumnes que participin en la preinscripció. Recorda que desapareix la sol·licitud en paper.

Els centres haurien de donar suport a les famílies per facilitar la presentació de la sol•licitud amb el suport necessari per a la introducció de les sol·licituds (siguin electròniques o en suport informàtic) a aquells alumnes que no tinguin altre accés a un ordinador.

1. Per obtenir una plaça s'ha de participar en el procés de preinscripció i saber si als estudis als que es vol accedir s'ha de fer prova d'accés o no.

2. Cal informar-se de:

 • Conèixer les dates i el calendari de preinscripció de l'ensenyament triat com també la forma en que s'ha de realitzar aquesta preinsripció.
 • Saber quins són els criteris de prioritat de l'ensenyament triat.
 • Presentar la sol·licitud.
 • Comprovar en la llista de sol·licituds la puntuació provisional atorgada.
 • Si la informació no és correcta, presentar una reclamació.
 • Comprovar en la llista definitiva la correcció de l'error pel que hem presentat reclamació, si s'escau.
 • Consultar la llista d'admesos.
 • Matricular-se en les dates establertes.