Sol·licitud electrònica amb certificat digital


Que implica?

 • La identificació de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica.
 • Només caldrà adjuntar documentació d’identificació presentada si la persona que fa la sol•licitud i/o l’alumne/a s’identifica amb passaport o un document identificatiu de la unió europea, o si falla la consulta interadministrativa del DNI/NIE.
 • Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com de les peticions efectuades, si és necessari.

Només en els casos que no es pugui validar els criteris al·legats, cal adjuntar escanejada o fotografiada la documentació acreditativa a la sol·licitud de preinscripció.


Amplia la imatge

Identificació

El Departament d’Educació posa a disposició una sol·licitud o formulari electrònic per tal que les persones interessades puguin dur a terme el tràmit de forma telemàtica.

Per utilitzar el formulari cal l'identificació d’un dels tutors (si l’alumne/a es menor d’edat) o de l’alumne/a, mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o qualsevol certificat digital vàlid).

Número d’identificació de l’alumne de RALC

És obligatori per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat (per als ensenyaments i centres que es troben actualment al RALC).

És una informació generalment faciliten els centres en la documentació acadèmica que lliuren a les famílies. Es pot consultar amb identificació electrònica. Si alguna de les dades no és correcta, es pot sol•licitar la modificació en aquest mateix tràmit i adjuntar una fotografia del document que correspongui canviar (per exemple, abans l’alumne/a o els tutors tenien NIE i ara tenen DNI).

Identificador de l'alumne/a1).


EXEMPLE: Una família que disposa de DNI i TSI de CatSalut, valida la seva identitat a traves d'IdCat Mòbil. Mitjançant el seu telèfon mòbil, rebrà una contrasenya d'un sol ús.

Amb la contrasenya que rebrà al mòbil pot accedir a la sol·licitud electrònica.Introducció de dades


La família, una vegada identificada electrònicament, pot presentar el formulari electrònic de preinscripció que trobarà a l'apartat tràmits de la Generalitat o bé a la pàgina del Departament d'Educació.

Recuperació de dades

a) Alumne/a ESCOLARITZAT a Catalunya i té número de registre de RALC


Si l’alumne/a ja està escolaritzat a Catalunya, haurà d'indicar el número de registre de RALC. Si no el recorda, podrà buscar-lo a través d'un enllaç al tràmit que li permetrà consultar-lo.

Si la persona que s’ha identificat consta a RALC com a tutor/a de l’alumne/a, es recuperaran del RALC les dades: personals, postals i de tutors de l’alumne/a, i només podrà modificar les dades postals.

 • Si en les dades de l'alumne/a recuperades a RALC no hi ha la targeta d'identificació sanitària (TIS), en podrà indicar el codi. A continuació podrà continuar introduint les dades postals de la preinscripció.
 • En el pas de la pantalla de dades identificatives a la de dades acadèmiques es verificarà la TIS electrònicament. Si la TIS no es verifica, s’esborrarà la dada de la sol·licitud (d’aquesta manera s'evita d'enviar a RALC una dada incorrecta).
 • La persona interessada podrà continuar omplint el formulari. Començarà amb les dades acadèmiques i tot seguit haurà d'al·legar els criteris de prioritat, que en el cas de batxillerat són:
  • germans al centre,
  • proximitat de residència,
  • discapacitat,
  • ser beneficiari de la renda garantida de ciutadania,
  • família nombrosa o monoparental.
 • En la darrera pantalla, la de documentació i confirmació, mitjançant botons, podrà ajuntar els documents que correspongui, com ara la documentació corresponent al lloc del treball del tutor/a si el domicili de proximitat que al·lega és aquest.
 • Una vegada acabat d'omplir el formulari, haurà d'enviar la sol·licitud. Així, de forma automàtica:
  1. Es realitzarà l’intercanvi de dades a través de la PICA pel que fa al:
   • padró,
   • la discapacitat i
   • el fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental.
  2. La sol·licitud es registrarà automàticament al Registre d'entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya (S@rcat).
  3. En acabar, se li generarà el resguard de la preinscripció.


Estat de la sol·licitud al GEDAC: Registrada i lligada a RALC


Recuperació de dades

c) Alumne/a NO ESCOLARITZAT a Catalunya o NO ESCOLARITZAT i per tant NO TÉ NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A (RALC) • El tràmit continuarà endavant, tot i que haurà d’adjuntar en la pantalla de documentació i confirmació necessàriament l’acreditació de la filiació i podrà adjuntar, si escau, els documents que correspongui, com ara la documentació corresponent al lloc del treball del tutor/a si el domicili de proximitat que al·lega és aquest.
 • En acabar d’omplir el formulari, la persona interessada l’enviarà i, en aquell moment:
  1. Es realitzarà l’intercanvi de dades a través de la PICA pel que fa:
   • al padró,
   • la discapacitat i
   • el fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental.
  2. Es crearà automàticament el prealumne.
  3. La sol·licitud es registrarà automàticament al S@rcat.
  4. En acabar, se li generarà el resguard de la preinscripció on hi constarà el número de prealumne, on se l'indicarà que aquest número és provisional fins que l’alumne/a es matriculi.


Estat de la sol·licitud al GEDAC: Registrada i lligada a RALC

ATENCIÓ!!!!
En cas que falli la creació del prealumne (o quan fa les comprovacions que corresponguin des de RALC, per exemple, es troben nom i cognoms idèntics), es continuarà amb la tramitació de la sol·licitud i quedarà en l'aplicatiu GEDAC en estat Registrada.

El centre l'haurà de lligar al RALC en el moment de la validació.

Estat de la sol·licitud al GEDAC: Registrada.En tots els casos i pel que fa a la documentació el resguard distingirà els apartats següents:

 • Documentació acreditativa de la identitat / filiació de l'alumne/a.
 • Criteris al·legats que s’han comprovat i no cal presentar documentació acreditativa.
 • Criteris al·legats pendents de comprovació.
 • Criteris al·legats dels que s’ha annexat documentació acreditativa i està pendent de revisió per part del centre.
 • Criteris al·legats que no s’han comprovat i dels quals no s’ha annexat documentació acreditativa.


La sol·licitud queda registrada electrònicament al Registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya s@rcat i la documentació associada via PICA. La data d’aquest registre és la de registre oficial, a tots els efectes.

Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada i també el número de sol·licitud, que s'envia a l'adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari.

Tant el resguard definitiu, com el provisional, informaran del procediment de modificació de la sol·licitud perquè es puguin corregir les peticions, els criteris al·legats i adjuntar documentació escanejada o fotografiada.Durant el període de presentació d’al·legacions, bé a través de la consulta individual de resultats de la llista la llista de sol•licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, bé des del web preinscripció.gencat.cat es podrà accedir a una eina per descarregar-se un formulari on indicar els errors detectats i a més d’aquest formulari adjuntar la documentació que calgui presentar.

1) Podeu consultar-ho a l'aplicatiuRALCl