Preinscripció als Programes de Formació i Inserció (PFI)

1. Preinscripció en línia.

Desapareix la presentació del formulari en format paper, no és necessari acudir en persona al centre per a presentar la sol·licitud, és a dir, per a formalitzar-la és indispensable accedir al lloc web preinscripció.gencat.cat i emplenar el formulari en línia.

El procediment és el mateix que ja existeix per als ensenyaments de Batxillerat, Cicles Formatius de Formació Professional i Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny

Es pot presentar de dues maneres:

 1. Sol·licitud electrònica amb certificat digital: Si la persona que fa la sol·licitud (pare, mare, tutor/a) té identificació digital1).
 2. Sol·licitud electrònica sense certificat digital: Si la persona no té identificació digital.

Les famílies disposen de material de suport, com ara vídeos i podcasts, en el lloc web:
píndoles multimèdia (preinscripcio.gencat.cat)

1.1 Formulari de sol·licitud de preinscripció

La sol·licitud de preinscripció2) consta de cinc apartats: {{:pas:alt:aepostob:ariadna_pfi.png?linkonly|

 1. Protecció de dades: Informació sobre la protecció de dades, necessària per gestionar la sol·licitud.
 2. Dades personals: En cas que la sol·licitud sigui presentada mitjançant certificat digital, totes les dades personals seran recuperades automàticament. Només serà necessari afegir l'adreça electrònica i el telèfon de contacte si no han estat proporcionats prèviament. En cas contrari, és imperatiu omplir totes les dades personals requerides.
 3. Dades Acadèmiques: És obligatori incloure els centres on es desitja obtenir plaça en el procés.
 4. Criteris de Barem : És necessari seleccionar i marcar els criteris prioritaris que es vulguin al·legar.
 5. Documents i confirmació: Cal adjuntar tota la documentació requerida i confirmar la sol·licitud abans de finalitzar el procés.

captures sol·licitud PFI

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció tots els o les alumnes que volen accedir a qualsevol programa de formació i inserció.

Si l'alumne/a té 18 anys o els fa durant l'any en què es fa la preinscripció, és qui s'ha d'identificar i presentar-la.


2. Criteris de prioritat i barem.

Si hi ha més sol·licituds que places disponibles, s'ordenen segons els següents criteris:

 1. Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa, segons les zones educatives establertes3):
  • Si el domicili es troba dins la zona educativa 1 del centre, se sumen 30 punts.
  • Si el domicili es troba dins la zona educativa 2 del centre, se sumen 15 punts.
 2. Participació per primera vegada en programes de formació i inserció: 20 punts.
 3. Anys d'escolarització a l'ESO4):
  • Per cada any cursat a l'ESO, l'alumne o alumna sol·licitant sumarà 5 punts.
  • Segons quin sigui l'últim curs fet a l'ESO:
   • Si l'últim curs fet és quart d'ESO, se sumen 20 punts.
   • Si l'últim curs fet és tercer d'ESO, se sumen 10 punts.
   • Si l'últim curs fet és segon d'ESO, se sumen 5 punts.
 4. Formació per a persones adultes:
  • se sumen 10 punts si ha estat escolaritzat tot el curs,
  • i 5 punts si ho ha estat parcialment.
  • Si acredita el nivell 1 del currículum d'ESO, se sumen 5 punts.
 5. Entrevista per valorar l'adequació del programa a la situació, els interessos, la motivació i les aptituds de l'alumne o alumna, així com la manca d'experiència laboral:
  • Segons els resultats de l'entrevista es poden aconseguir: 0, 10, 20 o 30 punts.
 6. En cas d’empat: totes les sol·licituds de preinscripció tenen assignat de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les quan hi ha empat. A través d'un sorteig públic s'obté un número de desempat a partir del qual es fa l'ordenació de sol·licituds.

En cada grup dels programes de formació i inserció es reserva un lloc per a alumnes amb necessitats educatives especials.

Si totes les places del programa de formació i inserció es reserven per a alumnes amb necessitats educatives especials, el procediment d'escolarització d'aquests alumnes en centres educatius sufragats amb fons públics es duu a terme d'acord amb el que disposa elDecret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, i el que s'estableix a l'apartat 10 sobre Escolarització d'alumnes amb necessitats educatives específiques d'aquesta Resolució.

Més informació a laintranet del Departament d'Educació - Sol·licituds i barems.


3. Gestió a la GEDAC.

La gestió de l'oferta, sol·licituds, elaboració de llistes i reclamacions s'executen a través de l'aplicació GEDAC.

En referència a la consulta i gestió de sol·licituds, el procés consta de tres passos claus:

 • Pas 1: Dades personals: En aquest pas s'inclouen les dades personals de l'alumne, l' adreça postal, les dades de contacte, així com les dades del pare/mare o tutor. És important destacar que qui estigui marcat amb la casella OVT serà la persona habilitada per a consultar la sol·licitud i seguir-ne el procés. També s'inclou un apartat per a observacions addicionals.
 • Pas 2: Dades acadèmiques: En aquest segon pas s'inclouen les sol·licituds informades per la família i altres dades rellevants, com ara les Necessitats Educatives Especials (possible NEE - A) i les llengües que l'alumne entén.

S'adjunta captura de pantalla de la gestió de la sol·licitud, pas 2 - Dades acadèmiques, en l'apartat d'Altres dades de la sol·licitud', on es pot visualitzar si la família ha marcat si l'alumna té una possible NEE-A.

 • Pas 3: Criteris de barem: En aquest darrer pas es du a terme la validació dels criteris prioritaris establerts.

S'adjunta captura de pantalla de la gestió de sol·licitud, pas 3 - Criteris de barem, on s'observen les dues columnes: "Al·legat per l'alumne" i "Validat pel centre". Es destaca que és en validat pel centre on s'han de rectificar i seleccionar les dades correctes conforme als criteris de puntuació i barem.

Per a la validació d'aquests criteris, es comptarà amb els botons següents:

 • Verificacions: Es podran consultar les verificacions realitzades en el procés de preinscripció, com ara el padró.

 • Documents annexats: Si la família ha afegit alguna documentació com ara el certificat de notes, documents identificatius o els documents de reclamació.

 • Matrícules: Com a novetat, on podrem veure els anys escolaritzats de l'alumne/a.


Més informació: manual de la GEDAC


4. Publicació de llistes.

Al llarg del procés de preinscripció, es van fent públiques llistes que recullen informació sobre la valoració de les sol·licituds, a partir dels criteris d'ordenació:

Des de la GEDAC, en el menú a l'apartat preinscripció-publicacions, descarregueu els PDF corresponents. Les llistes són anonimitzades i es poden publicar tant al web del centre com al tauler d'anuncis.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació resoltes reclamacions.

 • Llista ordenada (per ordre d'assignació de plaça).

 • Llista d’admesos.
 • Llista d'espera.

Més informació a la intranet del Departament d'Educació - Calendari

5. Gestió de reclamacions.

En el cas que la família hagi de presentar una reclamació, tant la reclamació com la documentació que la recolzi es presentaran també en línia.

El procediment és el mateix que ja existeix per als ensenyaments de Batxillerat, Cicles Formatius de Formació Professional i Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny

Una vegada presentada, es facilitarà la descàrrega d'un resum de la documentació presentada.

I rebrà un correu electrònic amb la relació dels documents que s'hagin annexat en presentar la reclamació, en el termini de 24 hores.

En la web de preinscripció hi ha a disposició de les famílies el vídeo tutorial: Reclamació sobre la llista provisional


6. Matrícula, finalització del procés i gestió de la llista d'espera.

6.1 Matrícula

A partir del curs 2023-2024, els alumnes dels Programes de Formació i Inserció (PFI) impartits en centres públics, municipals i privats hauran de registrar-se al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). Això permetrà visualitzar el PFI dins la trajectòria acadèmica dels alumnes.

Per fer-ho, els centres públics que utilitzen SAGA o Esfer@ han de registrar els alumnes i les seves matrícules dels ensenyaments especificats anteriorment, accedint directament al Registre d'Alumnes.

Quant a l'aplicació de gestió del PFI, s'hauran de continuar gestionant les matrícules com fins ara.

6.2 Finalització de la matrícula

Un cop s'han acabat d'enregistrar totes les matrícules, a RALC, dels alumnes, el personal de secretaria del centre (amb la supervisió de la direcció del centre) ha de dur a terme el procés de finalització de matrícula.

Cal accedir al RALC i “finalitzar” nivell per nivell, començant pel primer i en ordre creixent. És molt important fer correctament aquesta acció, ja que permet assignar les places vacants resultants a les peticions que estan en llista d'espera.

les places vacants no s'assignen a les peticions que estan en la llista d'espera fins que no s'ha validat des dels serveis territorials que la finalització està ben feta.

L'usuari selecciona l'ensenyament, i nivell del curs vinent (24-25) que vol finalitzar. Sempre cal començar pel primer nivell de l'ensenyament i anar finalitzant la resta de forma successiva.

Un cop seleccionat el nivell a finalitzar, el programa mostra la següent informació:

 • El total d'alumnes que s'ha indicat que continuen en el centre i el total dels alumnes assignats al procés de preinscripció i que s'ha registrat la matrícula al centre. Es pot accedir al detall dels alumnes en qüestió clicant el botó +.
 • La llista d'alumnes registrats el curs actual (23-24) que no continuen en el centre perquè no s'ha registrat cap matrícula per al curs vinent (24-25) i, per tant, perdran la plaça reservada.
 • La llista d'alumnes que, tot i estar assignats al centre, no s'ha fet el registre de la matrícula per al curs vinent (24-25) i, per tant, perdran la plaça assignada.

Cal repetir el procés per a la resta d'ensenyaments i nivells, dins del període corresponent establert per calendari.

Acabat el procés de finalització de les matrícules, s'activen les llistes d'espera i les corresponents assignacions de GEDAC.

Més informació: Finalització del procés de registre del curs vinent

6.3 Llista d'espera

El personal de secretaria del centre, amb la supervisió de la direcció del centre i dins del període assignat, contacta amb les famílies que tenen una petició en llista d'espera d'admissió al centre, a les quals s'assigna plaça per estricte ordre de llista d'espera.

6.3.1 Actuacions a GEDAC:

Abans informeu a RALC 6.2 Finalització de la matrícula de cada ensenyament

En primer lloc, accediu al mòdul d'Admissió.

A continuació, accediu a Admissió - Sol·licituds, seleccioneu l'opció Gestió de la llista d'espera.

Finalment, accediu a la pantalla de cerca on hi ha diversos camps que cal informar:

 • Convocatòria: desplegable amb la convocatòria activa.
 • Centre, ensenyament, curs, règim i torn.
 • Mostra sol·licituds en llista d'espera totes o només els pendents.

Cliqueu la casella "assigna" o "renúncia", segons correspongui, de la primera sol·licitud de la llista d'espera. Cal matricular l’alumne/a que accepti.

1) Accés al contingut: Identificació digital
2) Sol·licitud electrònica: captures sol·licitud PFI
3) Documentació acreditativa del domicili: Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, cas en què el domicili s'ha d'acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant
4) Documentació acreditativa ESO: Els alumnes que han cursat l'ESO a Catalunya en un centre ordinari a partir del curs 2017-2018 o bé que actualment estan cursant l'ESO a Catalunya, no han d'adjuntar cap certificat del seu expedient acadèmic, ja que aquest s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació