Preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional (FP)

Adaptació al RD 659/2023

1. Gestió de l'Oferta

L'equip directiu concreta l'oferta educativa tenint en consideració les places assignades pel Departament i la informació recollida durant les reunions amb els equips docents.

1.1. Actuacions a GEDAC

A la GEDAC a la pantalla inicial, es pot entrar a la secció oferta de places. Seguidament, s'ha de triar quina oferta es vol gestionar i es pot filtrar per matèria, tipus d'ensenyament i horari. Si no es fa cap filtratge, es veuran totes les opcions disponibles. Per defecte, es visualitza el curs anterior com a promoció del curs vinent. Cal revisar les dades i fer les correccions pertinents, indicant les previsions d'alumnat propi del centre que promocionarà o repetirà (desglossat entre places ordinàries i NEE).

Als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional, amb caràcter general,es reserven dues places de cada grup per a l'alumnat amb NEE.

Es poden desa les dades introduïdes, però aquestes no s'enviaran a la Inspecció per a la seva acceptació fins que no es cliqui el botó "Confirma". Això comporta l'enviament de la reserva de tots els ensenyaments de la convocatòria seleccionada. Un cop s'ha fet la confirmació, no es poden fer modificacions.

1.2. Publicació de l'Oferta

En la data indicada segons el calendari de preinscripció, els centres han de generar els llistats de l'oferta per a la seva difusió al centre. Es genera un document PDF amb l'oferta del vostre centre, descarregable des de l'opció "Publicació de l'oferta" del menú principal de la preinscripció per al curs 2024-2025. Captura del menú principal a GEDAC

Captura de pantalla del document de publicació de l'oferta inicial de places on es pot veure la distribució de places segons la via d'accés i les places amb certificat de professionalitat.

Per a més informació, podeu consultar: [https://espai.educacio.gencat.cat/Alumnes/PreinscripcioMatricula/Procediment-preinscripcio/Planificacio-oferta/Pagines/default.aspx|Planificació i oferta]]

2. Presentació de Sol·licituds

Les famílies tenen dues opcions per presentar la sol·licitud de preinscripció:

 1. Sol·licitud electrònica amb certificat digital: Si la persona que fa la sol·licitud (pare, mare, tutor/a) té identificació digital1).
 2. Sol·licitud electrònica sense certificat digital: Si la persona no té identificació digital.

Les famílies disposen de material de suport, com ara vídeos i podcasts, al lloc web:píndoles multimèdia (preinscripcio.gencat.cat)

2.1. Formulari de sol·licitud de Preinscripció

La sol·licitud de preinscripció es divideix en cinc apartats:

 • Protecció de dades: Informació sobre la protecció de dades, necessària per gestionar la sol·licitud amb les caselles següents: Oposició comprovació dades interadministratives, grau discapacitat i declaració de veracitat.

 • Dades personals: En cas de presentar la sol·licitud amb certificat digital, les dades personals seran recuperades automàticament. En cas contrari, serà necessari afegir l'adreça electrònica i el telèfon de contacte si no han estat proporcionats prèviament. En tot cas, és imprescindible omplir totes les dades personals requerides.

Si l'alumne és menor d'edat, el tutor designat que hagi estat marcat amb la casella d'OVT serà el responsable de consultar la sol·licitud.

 • Dades acadèmiques: Aquest apartat requereix la inclusió dels centres on es desitja obtenir plaça en el procés de preinscripció. També es demanen altres dades com ara si l'estudiant és esportista d'alt nivell o rendiment, si pertany a l'alumnat amb NEE-A (al·legat per la família) i les llengües que domina, així com informació sobre el centre, l'ensenyament i el curs actual(si escau).

 • Criteris de Barem: En aquest apartat, és necessari seleccionar i marcar els criteris prioritaris que es vulguin al·legar en la sol·licitud de preinscripció, especialment tenint en compte les noves vies d'accés establertes pel recent Real Decret.

 • Documents i confirmació: Aquest últim apartat requereix l'adjunció de tota la documentació necessària (text en negreta) i la confirmació de la sol·licitud abans de finalitzar el procés.

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció tots els alumnes que volen accedir a qualsevol cicle formatiu.Si l'alumne/a té 18 anys o els fa durant l'any en què es fa la preinscripció, és qui s'ha d'identificar i presentar-la.

2.2. Novetats en el formulari

En aplicació del Real Decret 659/2023, es destaca com a novetat en l'apartat dels criteris de barem, dins del subapartat dades per a l'accés i barem, la inclusió de les següents vies d'accés: Batxillerat o títol de tècnic de Formació Professional (FP), curs d'accés, prova d'accés o altres, així com el títol de tècnic superior de FP o Grau C (Certificat de Professionalitat).

2.2.1 Batxillerat o títol tècnic FP

Per a aquesta via, s'ha afegit una nova opció desplegable per seleccionar el tipus d'estudi d'accés, sigui Batxillerat o títol de tècnic de Formació Professional (FP). Captura via 1 En funció de l'ensenyament seleccionat, es mostrà un nou desplegable amb les modalitats de batxillerat O bé, es proporcionarà un cercador amb els estudis de grau mitjà, ordenats alfabèticament. No obstant això, es donarà prioritat als estudis LOE, mostrant-los primer, i després els LOGSE.

2.2.2 Curs d'accés, prova d'accés o altres

Per a aquesta via, s'ha afegit una nova opció desplegable per seleccionar com a requisit d'accés: el curs d'accés, prova d'accés o altres.

2.2.3 Títol de tècnic superior FP

Per a aquesta via, tal com s'ha fet amb el grau mitjà, es proporciona un cercador amb els estudis de graus superior, ordenats alfabèticament. Es dóna prioritat a els LOE i després els LOGSE.

2.2.4 Grau C (Certificat de professionalitat)

Per a aquesta via, es selecciona com a via d'accés el Grau C (Certificat de Professionalitat).

3. Novetats en la gestió dels criteris de barem i validació de sol·licituds

Aquest any, en aplicació del nou Reial decret, s'han introduït canvis significatius en la gestió dels criteris i la validació de les sol·licituds a la GEDAC.

3.1. Via d'accés i reserva de places

 • 3 vies d'accés:
  • Via 1: del batxillerat i el tècnic de grau mitjà d'FP(80%), on:
   • Batxillerat (55%) de les places
   • Tècnic de grau mitjà de formació professional (45%)
  • Via 2: CAS i proves d'accés a grau superior(15%)2)
  • Via 3: tècnic de superior d'FP (5%)
 • Grau C (Certificat professionalitat): Es posa a disposició, fins a 2 places per grup per a persones que acrediten un certificat de professionalitat per cursar els mòduls necessaris per obtenir el títol.

Es recorda que només es poden presentar sol·licituds per a cursos complets, llevat dels alumnes que accedeixen per la via del certificat de professionalitat, els quals sol·liciten les places reservades per a ells. La sol·licitud de plaça per cursar crèdits o unitats soltes s'ha de realitzar d'acord amb el que s'estableix a l'annex 11 en l'apartat 7 de la resolució

3.2. Criteris de prioritat

La qualificació mitjana obtinguda del requisit que permet l'accés per a cada una de les vies:

Si no s’acredita la qualificació dins els terminis previstos, i la qualificació mitjana no és igual o superior a 5 la sol·licitud no s'assigna.

 • Via 1 - Batxillerat i tècnic de grau mitjà FP: Són prioritàries les sol·licituds que han cursat la modalitat prioritària de batxillerat establerta pel Reial Decret que regula el títol de tècnic superior al qual es vol accedir, o si el cicle de grau mitjà cursat és de la mateixa família afí al títol.

Ara bé, si la modalitat de batxillerat cursada és preferent per accedir al títol que es vol cursar, segons la taula de modalitats preferents de batxillerat, o si el cicle de grau mitjà cursat és d'una família afí al títol que es vol cursar, segons la taula d'afinitats de les famílies professionals, la nota d'accés és el resultat de multiplicar la qualificació mitjana obtinguda en els estudis previs per un paràmetre (1,7). D'aquesta manera, la nota d'accés pot variar per a cada sol·licitud, en funció de si es té accés prioritari per la modalitat de batxillerat o per la família afí.

A més, per a aquesta via es prioritzen les sol·licituds de batxillerat i tècnic de grau mitjà que han acabat els estudis durant els 3 darrers cursos acadèmics, és a dir el curs 2023-2024, el curs 2022-2023 i el curs 2021-2022.

 • Vies 2 i 3: Les sol·licituds per a les altres vies es prioritzen segons la qualificació mitjana de la prova, el curs o els estudis previs, així com la prioritat assignada a la sol·licitud. En cas d'empat, es realitza un sorteig per determinar l'ordre. Si no es cobreixen totes les places en alguna via, les vacants es distribueixen proporcionalment entre les altres vies disponibles.

3.3. Ordenació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'ordenen:

 • per vies *
 • a partir de la prioritat, si escau, i la qualificació mitjana obtinguda en cada cas i de la manera decreixent.
 • tenint en compte l'ordre de la petició establerta en la sol·licitud.

* En cas que en una via no s'assignin totes les places, es redistribuiran entre la resta de vies tenint en compte el % de reserva.

Cal omplir tantes peticions com sigui possible perquè cada sol·licitud s'intentarà assignar a la petició més prioritària, garantint que les persones amb millor nota i criteris de prioritat obtindran una plaça, independentment de l'ordre en què hagin relacionat les opcions.

EXEMPLE: Una sol·licitud amb una qualificació mitjana de 9, obtindrà plaça per davant d'una sol·licitud amb un 8, independentment que la sol·licitud amb un 8 l'hagi sol·licitat en primer lloc.

3.4. Situacions específiques que impliquen reserva de plaça

3.4.1. Esportistes d'alt nivell

El CAR de Sant Cugat i l'Institut Joaquim Blume d'Esplugues de Llobregat poden reservar places de primer curs dels cicles formatius d'FP per als alumnes esportistes becats per aquests centres.

En el moment de presentar la documentació de la preinscripció s'ha d'acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent.

3.4.2 Persones amb discapacitat

Poden optar a aquestes places s'ha d'acreditar una discapacitat de grau igual o superior al 33%.

Documentació acreditativa: Es consulten les dades electrònicament del Departament de Drets Socials.

Si no es poden consultar aquestes dades, cal adjuntar la targeta identificativa vigent de la discapacitat durant el període de presentació de documentació.Si la tramitació del reconeixement d'aquesta situació no ha finalitzat, es pot annexar un certificat de discapacitat, un informe mèdic específic de la lesió o malaltia permanent, o un informe de l'EAP, que la direcció del centre i la comissió de garanties d'admissió valoraran.

3.4.3.Persones que posseeixen un o més certificats de professionalitat

per cursar els mòduls necessaris per obtenir el títol a què pertanyen els seus certificats de professionalitat.

Aquestes places no formen part de l'oferta general de vacants.


4. Gestió a la GEDAC

En referència a la consulta i gestió de sol·licituds, el procés consta de tres passos claus:

 • Pas 1 - Dades personals: En aquest pas s'inclouen les dades personals de l'alumne, l' adreça postal, les dades de contacte, així com les dades del pare/mare o tutor. És important destacar que qui estigui marcat amb la casella OVT serà la persona habilitada per a consultar la sol·licitud i seguir-ne el procés. També s'inclou un apartat per a observacions addicionals.

 • Pas 2 - Dades acadèmiques: En aquest segon pas s'inclouen les sol·licituds informades per la família i altres dades rellevants, com ara si la família ha seleccionat que es esportista d’alt nivell o alt rendiment, les Necessitats Educatives Especials (possible NEE - A), alta capacitat i les llengües que l'alumne entén. I també el curs actual.

 • Pas 3 - Criteris de barem: En aquest darrer pas es du a terme la validació dels criteris prioritaris establerts.

4.1. Novetats al pas 3 - criteris de barem

En aplicació del Real Decret 659/2023, s'han produït canvis en la gestió de sol·licituds a la GEDAC, concretament en el pas 3 - Criteris de barem. En aquest apartat, us facilitem un seguit de captures amb els passos a seguir segons la via d'accés.

Si s'al·leguen estudis estrangers homologats o en procés d'homologació, només es podrà triar la Via d'accés Batxillerat o títol de tècnic FP

Una vegada lligada la sol·licitud a l'identificador de l'alumne de RALC, cal comprovar si l'alumne/a ha annexat documentació sobre el requisit d'accés i la qualificació mitjana. Si ha annexat el certificat, cal validar la sol·licitud en la columna "Validat pel centre" de les dades per a l'accés i barem

Si l’alumne/a no ha annexat documentació, aleshores la sol·licitud s’ha de validar deixant-ho tot en blanc. En la data assenyalada en el calendari es recuperarà la informació acadèmica necessària per gestionar la sol·licitud.​

4.1.1. Via 1 - Batxillerat

A l'apartat de dades per a l'accés i barem, el centre ha de validar la via d'accés, en aquest cas: Batxillerat o títol de tècnic FP, així com l'estudi d'accés: Batxillerat. A l'apartat de criteris específics, el centre ha de validar la prioritat per acabar l'ensenyament en els darrers 3 anys, així com la modalitat de Batxillerat.

4.1.2. Via 1 - Títol de tècnic FP

A l'apartat de dades per a l'accés i barem, el centre ha de validar la via d'accés, en aquest cas: Batxillerat o títol de tècnic FP, així com l'estudi d'accés:Títol de tècnic FP. A l'apartat de criteris específics, el centre ha de validar la prioritat per acabar l'ensenyament en els darrers 3 anys, així com el cicle formatiu.

4.1.3. Via 2 - Curs d'accés, prova o altres

A l'apartat de dades per a l'accés i barem, el centre ha de validar la via d'accés, en aquest cas: Curs d'accés,prova d'accés o altres, així com el requisit d'accés, el qual consta d'un desplegable amb tres opcions:

 • Curs d'accés.
 • Prova d'accés.
 • Altres

A l'apartat de criteris específics, el centre ha de validar la nota de l'expedient acadèmic de la formació d'accés o de la prova d'accés, si no la recupera automàticament.

4.1.4. Via 3 - Tècnic superior FP

A l'apartat de dades per a l'accés i barem, el centre ha de validar la via d'accés, en aquest cas: Títol tècnic superior FP, així com l'estudi d'accés. A l'apartat de criteris específics, el centre ha de validar la nota de l'expedient acadèmic, si no la recupera automàticament.

4.1.5. Grau C (Certificat professionalitat)

A l'apartat de dades per a l'accés i barem, el centre ha de validar la via d'accés, en aquest cas: Grau C(Certificat de professionalitat) . A l'apartat de criteris específics, el centre ha de validar la nota de la formació d'accés.

5. Publicació de llistes

Al llarg del procés de preinscripció, es van fent públiques llistes que recullen informació sobre la valoració de les sol·licituds, a partir dels criteris d'ordenació:

Des de la GEDAC, en el menú a l'apartat preinscripció-publicacions, descarregueu els PDF corresponents. Les llistes són anonimitzades i es poden publicar tant al web del centre com al tauler d'anuncis.

 • Llista amb puntuació provisional: En aquesta llista, les sol·licituds estan ordenades alfabèticament, i al costat de cada sol·licitud es mostra la puntuació que ha rebut en aplicar-hi el barem.

La publicació d'aquesta llista obre un període per presentar reclamacions si hi ha alguna errada en la valoració o en la resta de dades que es fan públiques.

 • Llista amb el barem un cop resoltes les reclamacions: Un cop resoltes les reclamacions presentades, el centre pública la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.
 • Llista de la primera tanda d'assignacions:D'aquesta primera tanda d'assignacions s'obre un període de matrícula per als alumnes que han obtingut la seva primera petició.
 • Llista de la segona tanda d'assignacions:D'aquesta segona tanda d'assignacions s'obre un període de matrícula per als alumnes amb la millor prioritat possible.

No hi ha llista d'espera


6. Assignació i matrícula

Com a novetat per al curs vinent, s'estableixen dues tandes d'assignació de places, cadascuna amb el seu corresponent període de matrícula:

 • En una PRIMERA TANDA,s'intentarà assignar totes les sol·licituds a l'oferta de vacants en funció dels criteris de prioritat, la puntuació i l'ordre de petició de cada sol·licitud. Es faran públiques les assignacions per a cada centre, cicle, règim i torn, detallant quina petició de cada sol·licitud s'ha assignat.

En les dates establertes en el calendari es matricularan només les persones que hagin obtingut assignació de la seva primera petició.

Si no es matriculen, la plaça assignada NO ES MANTÉ, sinó que serà utilitzada per a la segona tanda d'assignacions. Les sol·licituds amb assignació no matriculades queden EXCLOSES del procés

 • En una SEGONA TANDA d'assignació, s'utilitzaran les places no matriculades i la resta de l'oferta de vacants per intentar assignar la millor prioritat a aquelles sol·licituds a qui no se'ls ha assignat la primera opció, garantint, com a mínim, mantenir l'opció assignada a la publicació del primer procés.

7. Finalització de la matrícula

Un cop s'han acabat d'enregistrar totes les matrícules, a SAGA/ESFERA, dels alumnes, el personal de secretaria del centre (amb la supervisió de la direcció del centre) ha de dur a terme el procés de finalització de matrícula.
Cal accedir al RALC i “finalitzar” nivell per nivell, començant pel primer i en ordre creixent. És molt important fer correctament aquesta acció, ja que permet assignar les places vacants resultants a les peticions que estan en llista d'espera. L'usuari selecciona l'ensenyament, i nivell del curs vinent (24-25) que vol finalitzar. Sempre cal començar pel primer nivell de l'ensenyament i anar finalitzant la resta de forma successiva. Un cop seleccionat el nivell a finalitzar, el programa mostra la següent informació:

 • El total d'alumnes que s'ha indicat que continuen en el centre i el total dels alumnes assignats al procés de preinscripció i que s'ha registrat la matrícula al centre. Es pot accedir al detall dels alumnes en qüestió clicant el botó +.
 • La llista d'alumnes registrats el curs actual (23-24) que no continuen en el centre perquè no s'ha registrat cap matrícula per al curs vinent (24-25) i, per tant, perdran la plaça reservada.
 • La llista d'alumnes que, tot i estar assignats al centre, no s'ha fet el registre de la matrícula per al curs vinent (24-25) i, per tant, perdran la plaça assignada.

Cal repetir el procés per a la resta d'ensenyaments i nivells, dins del període corresponent establert per calendari.

Acabat el procés de finalització de les matrícules, s'activen les llistes d'espera i les corresponents assignacions de GEDAC.

Més informació: Finalització del procés de registre del curs vinent

8. Gestió de vacants al setembre

Per gestionar les places vacants s'obre un nou procés al mes de setembre. Poden participar en aquest procés:

 • Les persones que han participat en la preinscripció i no han obtingut plaça en la primera ni en la segona assignació.

Aquests sol·licitants poden modificar la qualificació dels estudis, del curs, del certificat de professionalitat o de la prova d'accés a tenir en compte en aquest procés, aportant nova documentació que l'acrediti.

 • Les persones que no han participat en la preinscripció, que han de presentar amb la sol·licitud la documentació acreditativa de la qualificació dels estudis, el curs o el certificat de professionalitat o de la prova d'accés a tenir en compte.

Les peticions s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda als estudis que acrediten l'accés, per ordre decreixent. Si després d'aquest procés encara queden vacants en un crèdit, mòdul o unitat formativa d'un cicle, el centre ha d'admetre la matrícula parcial corresponent de les persones que compleixen les condicions d'accés al cicle corresponent.

Si hi ha més sol·licitants de matrícula parcial que vacants, s'apliquen els criteris de prioritat previstos al Decret 284/2011, d'1 de març, d'Ordenació general de la formació professional inicial.

1) Accés al contingut: Identificació digital
2) Per aquesta via accedeixen també les persones que han fet les proves d'accés a la universitat per a <25 anys i la resta de títols declarats a efectes acadèmics, com per exemple els tècnics d'arts plàstiques i disseny de grau superior.