Inserir notes i comentaris

Per inserir comentaris Menú Insertar - Comentario

Apareix un quadre a dalt de la diapositiva que permet escriure un comentari.

Inserir notes