Inserir objectes

Inserció de taules

Per inserir una taula cal anar al menú Inserció - Taula

S’han d’especificar el número de files i columnes que es volen inserir i prémer D’acord

Inserció de gràfiques

Per inserir una gràfica cal anar al menú Inserció- Gràfic

Un cop inserida la gràfica es poden modificar els valors de la base de dades: Nom de les files, nom de les columnes i valors. També es poden inserir més dades verticals i/o horitzontals

Es pot modificar el tipus de gràfica que es vol. Hi ha 18 tipus de gràfiques diferents També es poden modificar els colors de les barres i de les línies amb la icona d’emplenament de la barra de dibuix.

Inserció d’àudio i vídeo

Per inserir àudio o vídeo s’ha d’anar al menú Inserció – Pel•lícules i sons Per inserir àudio: Està explicat en el mòdul 2. Introduir efectes entre diapositives – 2.3. Inserció d’efectes de so.

Per inserir vídeo: Es pot seleccionar un fitxer de vídeo de la Galeria multimèdia o bé d’un fitxer que estigui desat al vostre ordinador.

A la Galeria multimèdia hi ha alguns vídeos que es poden inserir.

Per inserir-los es pot fer doble clic a sobre del que es vol inserir o també amb el botó dret del ratolí. Com passa amb les imatges també es poden aplicar Animacions personalitzades i activar amb el ratolí o automàticament en iniciar la diapositiva.

Inserció d’un organigrama

Menú Inserció – Diagrama

Hi ha sis tipus d’organigrames o també dits Diagrames diferents.

Es pot seleccionar el que més convingui i modificar-lo.

Seleccionant la Galeria d’estils hi ha molts models que es poden aplicar dels 6 organigrames disponibles que té el programa.

Modificació de títols especials

Els títols especials en el Powerpoint 2003 s'anomenen Word Art

Aneu al menú Inserció i seleccioneu Word Art o directament a la barra d'eines de dibuix. Hi ha múltiples opcions per treballar amb aquests títols.