Inserir comentaris

Els comentaris ens serviran com ajuda per a nosaltres mateixos o altres editors o col·laboradors de la nostra presentació. Podem inserir comentaris com per exemple suggeriments d’un contingut o quan falta afegir alguna cosa a la presentació. Aquests no es veuran en iniciar la presentació.

Per inserir un comentari a les presentacions de l'Impress aneu al menú Insereix i trieu l'opció Comentari o bé premeu les tecles Ctrl + Alt + C. També podeu obrir la barra d'eines Comentaris des del menú Visualitza.Els comentaris que aneu afegint es situaran a dalt de la diapositiva però els podreu moure fent-hi un clic a sobre i desplaçant-los amb el ratolí.Inserir comentaris és diferent que inserir notes de l'orador que està explicat a la pràctica 4 del mòdul 1.