Modificar el disseny d’informes

Tal com ja s'ha esmentat en capítols anteriors, els informes un cop creats es poden modificar. Això es fa mitjançant el botó secundari del ratolí i triant l'opció edita.

Com ja s'ha explicat, es posa en funcionament de forma automàtica el programa Open Office Writer i és amb ell que farem les modificacions dels informes prèviament creats.

Com es pot observar en la imatge precedent, els informes tenen unes possibilitats de canvi molt semblants a les dels formularis vistos en mòduls anteriors, s´hi poden posar desplegables, botons, caselles d'opció, etc. També es pot canviar la mida, color, alineació etc. de les lletres, i en general, les opcions de format de text propis de l'editor de text estàndard de l'Open Office que és l'Open Office Writer.