Ordenar les dades a les taules

Les dades d'una taula poden ser ordenades segons criteris. En aquest pràctica veurem l'ordenació alfabètica d'un camp. Aquest criteri es pot aplicar a més d'un camp.

Com s'observa a la figura anterior disposem d'una ordenació alfabètica creixent i una altra decreixent.

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.