Definir els tipus de dades. Propietats i valors

Per accedir al disseny d’una taula obrim la taula "Poblacions" i fem clic a sobre de l'opció .
Dintre de la finestra del disseny de la taula identifiquem tres columnes a la part superior. La primera columna indica el "nom del camp", la segona el "tipus de dada", que fa referència al tipus de dada que emmagatzemarà, i la tercera serveix per fer una petita "descripció del camp".Es pot observar que en funció del tipus de dada, que emmagatzemarà el registre, les propietats del camp varien(part inferior). A la dreta de les propietats tenim un quadre que ens dóna informació sobre la propietat seleccionada.Fent un clic sobre la concreció del tipus triat (tipus de camp) o en qualsevol dels camps, es desplegarà una llista d'opcions amb tots els tipus contemplats.A la part inferior de la finestra del disseny (Propietats del camp) i a mesura que es canvia de camp, s'observa com canvien els valors que es mostren.


Tipus de dades

El tipus de camp assigna el valor que pot emmagatzemar un camp i, a més, indica l’espai de memòria que ocuparà el valor.

A tall d'exemple, un camp de tipus Text no pot emmagatzemar dades del tipus dates. En canvi pot guardar xifres com a dígits alfabètics. Un exemple seria el camp que recull xifres com el CIF d'empresa, que no hauria de ser numèric si volem que un usuari introdueixi la lletra del CIF.

En el disseny d'una base de dades és molt important definir prèviament les dades que emmagatzemaran els registres així com els camps.

A continuació es pot veure una descripció d'alguns dels tipus de dada que pot albergar un camp :

  1. "Entero", nombre enter amb valors que van del nombre negatiu -2147483648 al positiu 2147483647.
  2. Text, aquest tipus de camp permet dades del tipus caràcter que sigui alfabètic (lletres) o numèric.
  3. Si/No, emmagatzema només 2 valors: Si o No, 0 o 1, "true" o "false".
  4. Data, emmagatzema una data en format dd/mm/aa.
  5. Hora, per a dades horàries en format hh:mm:ss.