Taula de Dades

Els elements (objectes) que pot contenir una base de dades són: Taules, Consultes, Formularis i Informes.

Tot gira al voltant de la/les taula/taules de dades, ja que podem dir que es tracta de l'objecte bàsic d'una base de dades.

tauladades.jpg

A la figura s'observa la taula "Productos" que distribueix la informació en files i columnes. Les files corresponen a registres, cada registre dóna informació sobre un producte. Les columnes corresponen als camps. Cadascun dels quals dóna informació sobre un atribut dels diferents registres. A la taula "Productos" tenim els camps "Id. de producto", "Nombre de producto", "Proveedor", etc…

En el disseny d'una base de dades és important, abans de la creació, tenir clar quina és la informació que ha de contenir així com els camps que definiran la informació.