Sumar, restar, multiplicar i dividir dades

Amb l'OO_Calc podeu efectuar de forma molt simple i ràpida càlculs matemàtics a partir d’uns valors constants o referències a cel·les.

Els Valors constants són els que sempre reflecteixen la mateixa dada (sigui numèrica o de text).

Les Referències a cel·les les introduireu posant el nom o identificador de la cel·la. Més endavant veureu com interpreta l'OO_Calc els diferents tipus de referències.

Per obtenir resultats numèrics utilitzareu l’operador aritmètic que es correspongui a cada operació. Els més habituals són els següents:

Operació Signe
Suma + (més)
Resta - (menys)
Multiplicació * (asterisc)
Divisió / (barra obliqua)
Percentatge % (percentatge)

Cliqueu dos cops damunt la cel·la a la qual voleu introduir la fórmula. Escriviu el signe igual "="

També podeu clicar una de les següents icones:

Afegeix una fórmula

Afegeix una funció, tal com veureu més endavant.

Introduïu la fórmula, amb els corresponents operadors, els valors constants, la referència d’una cel·la o d’un rang de cel·les amb les quals voleu fer el càlcul.

A la cel·la que conté la fórmula apareixerà el valor resultant, mentre que a la barra de fórmules es pot veure tota la fórmula.

Per fer que la cel·la mostri, també, el contingut de la fórmula aneu al menú Eines | Opcions OpenOffice.org Calc | Visualització i activeu l'opció Fórmules. Aquest canvi afecta al full de càlcul en què esteu treballant, no a la resta del llibre.

Es mostrarà de la següent manera:

L’ordre dels elements d’una fórmula és el següent: d’esquerra a dreta, en primer lloc, el signe igual "=" seguit dels elements sobre els quals fareu el càlcul i els operadors. El resultat dependrà d’aquest ordre.

L'OO_Calc farà el càlcul seguint els operadors d’esquerra a dreta. També heu d’escriure, entre parèntesi, la part de la fórmula que s’ha d’avaluar primer.

Fixeu-vos en els següents exemples: