Conèixer el lloc més adequat per desar un document

Els documents s’han de guardar en un directori fàcil de reconèixer dins del vostre ordinador.

El sistema operatiu Windows disposa, per defecte, de la carpeta "C:\…\Els meus documents", en la qual, com si es tractés d’un arxiu físic, podeu organitzar noves carpetes o directoris per assumpte o altre tipus de classificació que us sigui útil.

És en algun d’aquests directoris prèviament creats on desareu el document d’OO_Calc, d’acord amb el criteri més adient segons sigui el contingut del fitxer.