Sumar, restar, multiplicar i dividir dades

Amb el programa de càlcul de "Google Docs" podeu efectuar de forma molt simple i ràpida càlculs matemàtics a partir d’uns valors constants o referències a cel.les.

Els Valors constants són els que sempre reflecteixen la mateixa dada (sigui numèrica o de text).

Les Referències a cel.les les introduireu posant el nom o identificador de la cel.la. Més endavant veureu com interpreta el programa de càlcul de "Google Docs" els diferents tipus de referències.

Per obtenir resultats numèrics utilitzareu els operadors aritmètics corresponents a cada operació. Els més habituals són els següents:

Operació Signe
Suma + (més)
Resta - (menys)
Multiplicació * (asterisc)
Divisió / (barra oblíqua)
Percentatge % (percentatge)

L’ordre dels elements d’una fórmula és el següent: d’esquerra a dreta, en primer lloc, el signe igual "=" seguit dels elements sobre els quals fareu el càlcul i els operadors. El programa de càlcul de "Google Docs" farà el càlcul seguint els operadors d’esquerra a dreta. També heu d’escriure, entre parèntesi, la part de la fórmula que s’ha d’avaluar primer i els rangs que siguin arguments de la fórmula.

Fixeu-vos en els següents exemples, on els resultats poden ser diferents depenent dels signes:

La manera d’escriure directament la fórmula és la següent:

  • Cliqueu dos cops damunt la cel.la en la qual voleu introduir la fórmula. Escriviu el signe igual "=" i a continuació els arguments de la fórmula. Recordeu utilitzar correctament els parèntesis i els signes. Cliqueu Intro. Vegeu aquests exemples:
  • Sumar els valors de dues cel.les:

  • Sumar els valors de les cel.les d’un determinat rang:

En aquest últim cas, s’ha de definir el paràmetre de la funció SUM (suma) per tal que el programa ho interpreti correctament.

  • Podeu escriure directament a la cel.la fórmules senzilles per trobar el producte o dividir els valors de cel.les, introduint-hi els arguments i els signes, com en l’exemple següent:

A la cel.la que conté la fórmula apareixerà el valor resultant, mentre que a la barra de fórmules es pot veure tota la fórmula.