Introduir dades de text i numèriques

El programa de càlcul de "Google Docs" interpreta de forma diferent les dades introduïdes en una cel.la segons sigui text, nombres, dates i hores o altres tipus de valors.

Com ja heu vist abans, hi ha dos tipus de dades, les que s’escriuen directament en una cel.la, (valor constant) i les que són la conseqüència del valor resultant d’una fórmula o funció.

Quan s’introdueix un text format per caràcters alfabètics o una combinació alfanumèrica el programa la interpreta com a text i s’alinea automàticament a l’esquerra.

Quan s’introdueixen nombres, aquest valor és interpretat com a numèric i s’alinea a la dreta.

Si cliqueu el botó Més formats de la barra d’eines, es despleguen les opcions de format per a nombres, text, dates, etc.: