Veure opcions d’impressió

Aneu al menú Fitxer | Imprimeix i emergeix la següent pantalla:

Les opcions disponibles són:

  • Imprimir el full actiu o tots els fulls del llibre.
  • Fer que el full encaixi en una pàgina o que la impressió correspongui a la mida real.

També disposeu d’opcions de pàgina, les quals s’expliquen en el següent capítol