Sumar, restar, multiplicar i dividir dades

Amb l'Excel podeu efectuar de forma molt simple i ràpida càlculs matemàtics a partir d’uns valors constants o referències a cel·les.

Els Valors constants són els que sempre reflecteixen la mateixa dada (sigui numèrica o de text).

Les Referències a cel·les les introduireu posant el nom o identificador de la cel·la. Més endavant veureu com interpreta l'Excel els diferents tipus de referències.

Per obtenir resultats numèrics heu d´utilitzar els operadors aritmètics corresponents a cada operació. Els més habituals són els següents:

Operació Signe
Suma + (més)
Resta - (menys)
Multiplicació * (asterisc)
Divisió / (barra oblíqua)
Percentatge % (percentatge)

Cliqueu dos cops damunt la cel·la a la qual voleu introduir la fórmula. Escriviu el signe igual "=".

També podeu clicar en la icona "Modificar fórmula"

El programa inserirà el signe igual.

Introduïu la fórmula, amb els corresponents operadors, els valors constants, la referència d’una cel·la o d’un rang de cel·les amb què voleu fer el càlcul.

A la cel·la que conté la fórmula apareixerà el valor resultant, mentre que a la barra de fórmules es pot veure tota la fórmula.

Per fer que la cel·la mostri, també, el contingut de la fórmula aneu al menú "Herramientas | Opciones | Ver | Opciones de ventana" i seleccioneu "Fórmulas".

Aquest canvi afecta al full de càlcul en què esteu treballant, no a la resta del llibre.

L’ordre dels elements d’una fórmula és el següent: d’esquerra a dreta, en primer lloc, el signe igual "=" seguit dels elements sobre els quals fareu el càlcul i els operadors.

El resultat dependrà d’aquest ordre. L'Excel farà el càlcul seguint els operadors d’esquerra a dreta. També heu d’escriure, entre parèntesi, la part de la fórmula que s’ha d’avaluar primer.

Per exemple: "=(10+6)/2" dóna com a resultat 8, però si posem "=10+(6/2)", el resultat és 13.