Refer un canvi

Cliqueu el botó "Rehacer"

Tornareu a tenir el document com abans de desfer l'últim canvi.