Copiar i enganxar text

Si voleu copiar text d’una cel·la a una altra, feu doble clic a la cel·la que conté el text que voleu copiar i sel·leccioneu-lo.

Després, feu clic a "Copiar"

Feu doble clic a la cel·la que voleu modificar i en el lloc on voleu enganxar el text feu "Pegar" . Premeu Intro.

Si voleu copiar una cel·la sencera, feu un sol clic damunt la cel·la que voleu copiar i premeu la icona "Copiar". Aneu a la cel·la que voleu modificar i cliqueu la icona "Pegar".

Per enganxar només alguna de les característiques o valors que hem copiat és mol útil l’opció "Pegado especial". Després de copiar una cel·la, cliqueu un cop la cel·la que voleu modificar, aneu al menú "Edición | Pegado especial" i en el menú emergent marqueu la característica que voleu que s’enganxi d’una cel·la a l’altra.

Per exemple, si en una cel·la voleu copiar únicament el format, cliqueu "Pegar | Formatos".