Introduir dades de text i numèriques

L'Excel interpreta de forma diferent les dades introduïdes en una cel·la segons sigui text, nombres, dates i hores o altres tipus de valors.

Com ja heu vist abans, hi ha dos tipus de dades, les que s’escriuen directament en una cel·la (valor constant) i les que són la conseqüència del valor resultant d’una fórmula o funció.

Quan s’introdueix un text format per caràcters alfabètics o una combinació alfanumèrica el programa la interpreta com a text i s’alinea automàticament a l’esquerra.