Configurar les opcions bàsiques d’una pàgina

Teniu l´opció de configurar pàgina si aneu al menú "Archivo | Configurar página".

Si aneu a les diferents pestanyes trobeu les opcions següents:

"Página" :

 • "Orientación": Orientació horitzontal o vertical de la pàgina.
 • "Escala": Podeu triar com s’imprimirà el document en relació a la mida original. Es pot fer a partir d’un percentatge determinat o bé indicant un nombre de pàgines per tal que el programa ajusti l’escala automàticament.
 • "Tamaño de papel": Us permet triar la mida del paper que utilitzareu per imprimir.
 • "Calidad de impresión": En funció de la impressora que utilitzeu, podeu triar quina qualitat d’impressió voleu fer servir.
 • "Primer número de página": Si seleccioneu "Automático" l'Excel interpreta la primera pàgina com a la número 1. Com podeu veure, aquesta opció s’ofereix per defecte.

Si es vol donar una numeració a partir de la corresponent a un altre full o document, podeu escriure un altre número de pàgina, a partir del qual i de forma correlativa numerarà la resta.

 • "Vista preliminar"
 • "Imprimir"

"Márgenes"

A la segona pestanya podeu definir els marges superior, inferior, esquerre i dret del document d’impressió. També podeu definir els marges superior i inferior en relació a l’encapçalament i el peu de pàgina. Una altra opció a tenir en compte és la de centrar la pàgina. Podeu centrar el que heu seleccionat verticalment i horitzontalment. També es mostra una pàgina on es reflecteixen els marges que heu definit.

"Encabezado y pie de página":

En primer lloc, teniu l’opció de triar en els desplegables "Encabezado" o "Pie de página" una de les opcions predeterminades. També les podeu personalitzar anant a "Personalitzar encabezado" o "Personalizar pie de página".

Si cliqueu tant l´una com l’altra veureu la finestra on podeu seleccionar com voleu el peu o la capçalera: A l’esquerra ("Sección izquierda"), centrat ("Sección central") o a la dreta ("Sección derecha"). En el requadre seleccionat podeu escriure-hi el text que vulgueu (no podeu insertar imatges) i donar-li format. També disposeu dels botons d’opcions següents:

Text - "Formato de fuentes" Per donar format al text

&[Página]- "Número de página" Inserta el corresponent número de pàgina

&[Páginas]- "Número de páginas" Inserta el nombre total de pàgines a imprimir

&[Fecha]- "Fecha" Inserta la data en què s’imprimeix el document

&[Hora]- "Hora" Inserta l’hora en què s’imprimeix el document

&[Archivo]- "Nom del llibre" Inserta el nom del llibre de treball

&[Etiqueta]- Nom del full Inserta el nom del full.

"Hoja"

Si aneu a aquesta finestra podeu definir les següents característiques d’impressió:

 • "Area de impresión"

Definiu aquí el rang del full de càlcul que s’ha d’imprimir. Si seleccioneu amb el ratolí un rang de cel·les i les voleu imprimir, l'Excel no el reconeix sinó aneu a l’opció "Area de impresión" i el definiu clarament.

Recordeu que mentre estigui definida una àrea d’impressió sempre s’imprimirà aquest rang. L’heu de modificar per poder imprimir altres zones del llibre.

 • "Imprimir títulos"

Si voleu imprimir un llistat amb molts registres, probablement ocuparà més d’una pàgina. Per veure més clarament el significat de les dades de cada columna, teniu l’opció d’imprimir els títols en cada una de les pàgines.

Això ho heu de fer amb l’opció "Imprimir titulos | Repetir filas en extremo superior", seleccionant amb el ratolí la fila que s’ha de repetir en cada un dels fulls impresos. El mateix podeu fer seleccionant l’opció "Imprimir títulos | Repetir columnas a la izquierda" si el que voleu és imprimir un document amb moltes columnes i cal que es vegi el títol de cada fila a cada pàgina.

 • "Imprimir"

Podeu triar també altres aspectes de la impressió, com ara:

 • "Lineas de división". L’opció d’imprimir les línies de divisió està activada per defecte.

Recordeu que també la podeu activar o desactivar anant al menú "Herramientas | Opciones | Lineas de división | Ver"

 • "Blanco y negro". Encara que al document a imprimir hi hagi formats o imatges en colors, podeu triar aquesta opció per imprimir únicament en escales de grisos.
 • "Calidad de borrador". Aquesta opció us serà d’utilitat per imprimir esborranys. La impressió serà més ràpida i el consum de tinta o tòner serà menor.
 • "Títulos de filas y columnas". Amb aquesta opció activada s’imprimiran els títols de les capçaleres de fila i de columna seleccionades.
 • "Comentarios". Si heu inclòs comentaris en el full i seleccioneu aquesta opció, s’imprimiran junt amb el full si estan visibles i heu triat "Como en la hoja" o en un full a part si trieu "Al final de la hoja".
 • "Orden de las páginas"

D’acord amb els salts de pàgina que contingui un document, es poden imprimir en ordre de dalt a baix o d’esquerra a dreta. Això afectarà a la numeració de les pàgines.

En aquesta finestra també disposeu dels botons "Imprimir", "Vista preliminar" i "Opciones", amb les corresponents menús que ja s’han explicat.