Refer un canvi

Aneu al menú Edició | Refés escriptura o cliqueu el botó de la barra d’eines corresponent, on també podeu desplegar les opcions per triar quina entrada voleu restaurar.