Inserir fulls

Per afegir un nou full de treball, aneu al menú Inserció | Full de càlcul.

S’obrirà un full de càlcul en blanc a l’esquerra dels fulls existents.