Inserir cel·les

Aneu al menú Inserció | Cel·les i al quadre de diàleg emergent trieu cap a on voleu que es desplaci la cel·la o cel·les seleccionades per poder inserir correctament les noves cel·les: