Conèixer el tipus de dades

A les cel·les podeu introduir-hi diferents dades que l'Excel interpretarà depenent del tipus que siguin:

  • Valors constants: Si escriviu en una cel·la un valor numèric, una data, text, etc.., només canviarà el contingut si l’editeu novament. Heu introduït un valor constant.
  • Fórmules i Funcions: Si el que inseriu és una funció, una fórmula o referències a altres cel·les, dóna resultats diferents depenent dels valors determinats prèviament a les cel·les que contenen els arguments de la fórmula.