Desvincular pistes d'àudio

Una de les possibiliats de treballs més fetes servir amb un clip d'àudio és fer que la seva pista de so no es senti, per a incorporar al seu lloc o bé una pista sonora o algun altre tipus d'efecte.

Per a produir aquesta situació cal que ens posem damunt el clip de vídeo ( amb so) que es vulgui separar en dues pistes la part de so i la part de vídeo.

També es pot optar per silenciar tot el clip baixant el seu volum. Per a portar-ho a terme caldrà fer clic al clip de vídeo i seleccionar Volum / Tall sencer / Nivell 0%

Si és el cas que realment volem separar físicament el clip en dues pistes, podrem seleccionar l'opció separar àudio / clip únic.

El resultat de les dues opcions possibles es veu a la captura. Separarà àudio i vídeo en dues o tres pistes diferents. La primera , en tots dos casos, serà la de vídeo i amb les altres pistes ( siga una o dues ), podem o bé mantenir-les, o bé desplaçar-les en forma independent a la pista de vídeo per a un altre ús, o bé suprimir-les.