Autoformat

"Word" permet donar format de manera automàtica al text seleccionat activant l'opció "Formato | Autoformato…" El format automàtic d'un document depèn de les opcions d'autoformat actives a "Herramientas | Autocorrección…"

Autoformat mentre escriu

 • "Aplicar mientras escribe"
 • "Títulos". Aplica els estils de títol als paràgrafs que apareixen a l'inici del document.
 • "Bordes". Substitueix tres o més guions consecutius per una línia d'un punt de gruix; substitueix tres o més subratllats consecutius per una línia d'un punt i mig de gruix; i substitueix tres o més signes igual per una doble línia d'un punt de gruix.
 • "Tablas". Substitueix el signe més (+) seguit de guions (-) i un altre signe més (+), per una taula d'una cel·la l'amplada de la qual depèn del nombre de guions.
 • "Listas con símbolos tipográficos". Aplica un format de llista amb símbols tipogràfics als paràgrafs que comencen per un guió, un asterisc o la lletra o (majúscula o minúscula) seguit d'un espai o una tabulació.
 • "Listas con números". Aplica un format de llista numerada als paràgrafs que comencen per un nombre seguit d'un punt o una tabulació.
 • "Reemplazar mientras escribe":
 • "Comillas normales por tipográficas".
 • "Ordinales por superíndice".
 • "Fracciones por carácter de fracción".
 • "Caracteres de símbolos por símbolos".
 • "Negrita y cursiva por formato real".
 • "Rutas de red e Internet por hipervínculos".
 • "Mientras escribe, automáticamente":
 • "Dar al primer elemento de las listas el formato del anterior". En una llista tipogràfica o numerada amb format en una part, les propietats formals del primer element s'apliquen als altres elements.
 • "Definir estilos basándose en el formato personal". El "Word" assigna un nom d'estil disponible al paràgraf que es formata manualment.

Autoformat

La majoria d'opcions són les mateixes que les d'"Autoformato mientras escribe", així que sols es comentaran les que hi són afegides:
 • "Aplicar"
 • "Listas". Aplica estils de llista a les llistes.
 • "Otros párrafos". Aplica estils a paràgrafs que no són títols ni llistes.
 • "Conservar"
 • "Estilos". S'ignoren els paràgrafs que no tinguin l'estil "Normal". Si es desactiva, l'autoformat intenta trobar un estil més apropiat per al paràgraf, i si el troba, el canvia.
 • "Siempre aplicar Autoformato a"
 • "Documentos de WordMail de texto normal". Donar format als missatges del "WordMail" enviat sense format o oberts amb el "Word".

Autocorrecció

La versió del "Word'97" incorpora una sèrie d'opcions que faciliten la correcció automàtica del document a mesura que es va escrivint; les opcions són:

 • "Corregir dos mayúsculas seguidas".
 • "Poner en mayúscula la primera letra de una oración".
 • "Corregir el uso accidental de BLQ. MAYÚS."
 • "Reemplazar texto mientras escribe": diferents propostes de substitució d'un text per un altre, propostes que poden aplicar-se.