Personalitzar les barres d’eines

Funció avançada

Una barra d'eines és un element format per un conjunt d'icones que pertanyen a un mateix tipus de servei o funció. Les diferents aplicacions d'"Office" disposen d'un seguit de barres destinades a proporcionar a l'usuari determinades funcions que es realitzen de manera ràpida amb les icones.

Per veure les barres d'eines disponibles cal activar el menú "Ver→Barras de herramientas". L'aplicació de què es tracti mostrà un quadre desplegable al qual les barres actives són les que s'assenyalen amb el signe , mentre que les disponibles no tenen cap signe al seu costat. Per activar una barra d'eines es fa un clic al nom de la barra a l'esmentat menú, mentre que per desactivar-la es farà un clic al signe .

Hi ha dues maneres més per mostrar o ocultar una barra d'eines:

 • La primera consisteix en fer un clic amb el botó dret del "mouse" a una barra d'eines. Es mostrarà un desplegable igual que l'esmentat de "Ver→Barras de herramientas".
 • La segona és força més interessant, ja que permet moltes possibilitats, es tracta de la fitxa que s'obre a través del menú "Herramientas→Personalizar". D'aquesta manera es pot no sols escollir les barres actives i les no actives, sinó que, a més, és possible escollir les icones que es vol a cada barra, o bé, fins i tot, permet crear-ne de noves.

Funcions a realitzar amb les barres d'Eines

Amb les barres d'eines és possible realitzar les següents funcions:

Com ja s'ha fet esment, es poden mostrar o ocultar.

 • Moure una barra d'eines i situar-la al lloc on calgui, i donant-li la forma que es vulgui.
 • Personalitzar afegint o traient icones.
 • Obtenir informació sobre l'acció de cada icona de la barra. Finalment es pot personalitzar les diferents aplicacions creant barres d'eines que agrupin les funcions més habituals a les quals es vulgui accedir de manera ràpida.

Moure les barres d'eines

Per moure una barra d'eines situada a un extrem fix de la finestra de l'aplicació, es fa servir el punter del "mouse" posant-lo sobre un lloc de la barra on hi hagi un espai. Arrossegant el punter es desplaçarà la barra. Com que aquesta acció de vegades és difícil perquè no és fàcil trobar el lloc buit de la barra, es pot fer un clic a l'extrem on hi ha dues línies buides

Les barres verticals permeten moure qualsevol barra i arrossegar-la on calgui.

Si la barra es troba flotant sobre la finestra de l'aplicació no disposa de les esmentades línies verticals i, llavors, es mourà arrossegant la línia acolorida de la part superior de la barra. Unes barres, especialment les que tenen poques icones, són més còmodes com a flotants quan es fan servir, mentre que altres, especialment les que en tenen moltes, són còmodes situades en una posició fixa, que pot ser lateral, o bé inferior o superior, segons es vulgui.

Per desactivar o tancar una barra flotant:

 1. Una barra flotant pot tancar-se o ser desactivada en fer un clic al botó de tancar: .
 2. Si es vol canviar la forma de la barra cal situar el punter del "mouse" en un dels extrems. Es mostra una fletxa que arrossegant-la permet donar la forma necessària a la barra.
 3. Si es vol canviar la mida, caldrà arrossegar en diagonal la barra.
 4. Si una barra flotant es vol fixar, cal fer un doble clic a la línia acolorida superior.

Crear, personalitzar barres d'eines

Si es vol crear una nova barra d'eines s'activarà "Nueva" des de "Personalizar" i s'assignarà un nom a la nova barra. En principi estarà buida; per afegir-hi icones o comandes es procedeix com s'explica tot seguit.

Creació d'una barra d'eines

Per personalitzar les barres d'eines cal activar l'opció "Personalizar". D'aquesta manera s'obre la fitxa de personalització, tot seguit s'activa "Comandos". A partir d'aquest punt es poden realitzar dues operacions: afegir una icona o un comandament a una barra d'eines, o bé treure-la.

Per afegir una icona s'arrossega fins a la barra d'eines, i per eliminar-la s'arrossega des de la barra d'eines fins al quadre de personalització.

Sols cal certa pràctica per fer servir de manera eficaç les barres d'eines. En general n'hi ha que s'activen i desactiven força sovint, com per exemple la barra d'eines de dibuix i la d'utilització de taules, altres, en canvi, tenen una utilització més restringida a accions concretes, com per exemple la revisió de documents.

Si es fan servir accions concretes que es troben situades en diferents barres es recomana la creació d'una barra que inclogui icones d'altres barres.

Un cop es tenen clars els conceptes i les idees ja es pot mostrar com personalitzar les barres d'eines.

Per afegir un comandament a una barra d'eines cal seguir els següents passos:

 1. S'activarà "Personalizar" des del menú on estigui, en general "Herramientas".
 1. A la fitxa "Comandos" s'activarà "Categorías" i s'escollirà la categoria que calgui.
 1. A "Comandos" s'escollirà el comandament que calgui, i fent un clic s'arrossegarà a la barra d'eines que es vulgui.
Afegir una icona a una barra d'eines