Superposar imatges i autoformes

Imatges i dibuix

A través del menú "Insertar" hi ha la possibilitat d'inserir una "Imatge".

La barra d'eines de "Dibuix", si no està activada, es pot activar a partir de la icona de la barra "Estàndard".

Aquesta barra té un seguit d'elements molt importants per a la creació de diferents utilitats gràfiques i de dibuix.

Es començarà per la descripció de les diferents icones que es poden trobar a l'esmentada barra d'eines, d'aquesta manera es podran fer servir al moment d'explicar diferents possibilitats a l'hora de dibuixar.

Eines per dibuixar

El primer pas per fer servir la barra d'eines pot ser la creació de les imatges més senzilles, elementals i més freqüents dins de les aplicacions d'"Office": línies, fletxes, quadrats i cercles. Per fer-ho, es pot fer servir qualsevol de les eines per crear-les. A la barra de dibuix es pot seleccionar qualsevol de les icones per crear-les, i tot seguit procedir a situar-les.

En seleccionar una de les eines amb un clic del "mouse" el punter es transforma en una creu com ara . Aquesta creu marca la posició on es vol situar l'origen de la figura seleccionada, sols cal arrossegar-lo per situar el punter a l'extrem de la figura. S'arrossegarà prement el botó esquerre del "mouse" fins a situar l'extrem.

Al cas següent es mostra la creació d'un rectangle. Els passos necessaris per a la creació van des d´A fins al C

Un cop s'ha dibuixat la figura en queden el sis manipuladors, els quals permeten canviar-li la mida o la posició.

Si es presenten problemes i la imatge es comporta de manera estranya es recomana canviar-li les propietats (vegeu més endavant "Propietats").

==Seleccionar elements=

La icona de selecció d'objectes és una fletxa petita: Per seleccionar un objecte es pot fer un clic sobre la fletxa i tot seguit sobre l'objecte (en general no cal).

Si es volen seleccionar diferents objectes gràfics alhora:

Es farà un clic sobre la tecla majúscules. Sense deixar de prémer aquesta tecla s'anirà fent clic a les diferents imatges a seleccionar. Un cop seleccionades les imatges es poden realitzar diferents operacions: moure, agrupar, canviar propietats.

Els manipuladors de la imatge

Els manipuladors de la mida de les imatges són els vuit punts que hi ha al seu voltant. Si no es vol canviar l'aspecte i produir distorsions a les imatges s'han d'arrossegar els que corresponen a les diagonals, els altres allargaran o faran més alta la imatge, deformant-la.

Superposar imatges i autoformes

Els objectes s'apilen automàticament en capes individuals a mesura que es van agregant en un document. L'ordre de la pila es pot apreciar quan es superposen els objectes: els objectes de dalt tapen una part dels objectes que estan per sota. Si es perd de vista un objecte en una pila, podeu pressionar la tecla TAB per avançar cíclicament (o MAYÚS+TAB para retrocedir cíclicament) per els objectes fins que aparegui el seleccionat.

Podeu moure objectes o grups d'objectes en una pila. Per exemple, podeu desplaçar els objectes cap a dalt o cap a baix dins d'una pila, de capa en capa, o podeu desplaçar-los cap a la part superior o inferior de la pila d´una sola vegada. Podeu superposar objectes en realitzar dibuixos per crear diferents efectes. No és necessari dibuixar l'objecte del fons primer, ja que podeu moure'l després.

Portar un objecte de dibuix al capdavant
  1. Per mostrar la barra d'eines "Dibujo", feu clic en "Dibujo" .
  2. Seleccioneu l'objecte que voleu moure. Si l'objecte està ocult, pressioneu *TAB o *MAYÚS+*TAB fins que aparegui seleccionat.
  3. Seleccioneu "Dibujo" | "Ordenar" | "Traer al frente".

Enviar un objecte de dibuix al fons

Seguiu els passos 1 i 2 del tema anterior i per acabar seleccioneu "Dibujo" | "Ordenar" | "Enviar al fondo".

Com podeu veure en el menú "Dibujo" | "Ordenar" encara teniu 4 possibilitats més: "Traer adelante", "Enviar atrás", "Delante del texto" i "Detrás del texto".