Inserir comentaris

Els comentaris són anotacions sobre un element d'un document. Aquestes anotacions estan destinades a informar al seu creador o a algú que rebi el document com arxiu electrònic. Si bé en principi no estan destinats a imprimir-se, la major part de comentaris es poden imprimir.

Els comentaris a "Word" estan destinats especialment a les revisions del document i a la il·lustració en format electrònic.

Per crear un comentari a "Word" s'ha d'activar "Insertar→Comentario" o bé fer servir la barra de Revisió i activar Inserir comentaris.

En inserir un comentari divideix la finestra del document en dues parts de manera que cal escriure el comentari a la part inferior del document.

Cada comentari porta les inicials de l'autor. A la barra de comentaris es pot veure que hi ha un desplegable on es seleccionarà l'autor del comentari. També es pot veure que hi ha una icona que representa la possibilitat de gravar un comentari de veu si es compta amb els elements necessaris. Un cop s'ha escrit el comentari s'activa "Cerrar". Per llegir els comentaris a "Word" sols cal situar el punter del "mouse" sobre cada comentari.

La barra de "Revisió", a més de permetre el treball amb els comentaris, està destinada a funcions de revisió de documents. Per activar-la cal fer clic a "Ver→Barras de herramientas→Revisión".

A la Figura es poden veure les icones que permeten les funcions de treballar amb els comentaris:

  • Modificar comentari. Obre la finestra de comentaris, es pot escriure i modificar un comentari.
  • Esborrar un comentari. En situar el punter del "mouse" sobre el comentari es pot esborrar.
  • Les icones Anterior/Següent permeten anar al comentari anterior o al següent si n'hi ha.
  • Enviar correu o crear tasca.

Cal notar que hi ha un seguit d'icones que no són específiques dels comentaris, es tracta de la icona de Versió i les icones de revisar documents.

En fer un clic amb el botó dret sobre un comentari s'obre el menú contextual que permet editar o eliminar comentaris.

A "Word" hi ha unes particularitats importants pel que fa als comentaris:

  1. Amb la funció de cercar es poden trobar paraules dels comentaris.
  1. A la funció d'examinar es poden veure els diferents comentaris d'un document.
  1. Des de la finestra de comentaris es pot activar la ubicació d'un comentari fent-hi clic.
  1. A través del quadre "Imprimir" es pot escollir "Imprimir Comentarios".
  1. En imprimir-se es tindrà el comentari i la pàgina on apareix.