Inserir notes a peu de pàgina

Una nota és un text numerat a peu de pàgina o al final del document referenciat en aquest amb el mateix nombre.

El text de les notes es pot veure, a més de l'àrea de notes, en el mateix punt de la seva inserció després d'apuntar-hi el ratolí. La nota es visualitza en una espècie de nota de paper i el text es visualitza en un requadre (sempre que estigui activat el botó "Herramientas | Opciones… | Sugerencias").

Les notes es poden editar fent un doble clic sobre la marca de nota, també es poden eliminar suprimint la seva marca.

Les notes a peu de pàgina es poden convertir en notes al final del document i a la inversa. Per aconseguir-ho s'ha d'activar l'opció "Insertar | Notas al pie… | Opciones… | Convertir…" L'acció també pot afectar a una sola nota mitjançant el menú contextual del botó dret del ratolí després d'assenyalar la corresponent marca de nota.

La línia que separa les notes al peu del cos del document es pot modificar des de l'edició de la pròpia nota en la modalitat de visualització Normal, des de la llista desplegable "Notas al pie".

Per inserir una nota a peu de pàgina cal obrir el menú "Insertar | Nota al pie…". S'escull, a continuació, el lloc on es vol inserir la nota i el tipus de numeració, símbol o marca personal amb què quedarà identificada al text. El botó "Opciones…" es poden definir les condicions de les notes a peu de pàgina i de les notes a final de document.