Editar el posicionament d'imatges

Segons quin sigui l'objecte que es selecciona, en fer-hi un clic amb el botó dret del ratolí s'obre un menú contextual on s'hi indiquen un seguit de possibilitats.

A aquest menú hi ha diferents aspectes que ja s'han explicat com ara "Copiar", "Enganxar", també hi ha la opció Imatge que permet obrir el diàleg d'opcions de la imatge.

A la pestanya Tipus de la imatge es poden controlar tots els seus aspectes, relacionats amb el tamany, la posició i l'ancorament de la imatge respecte al text.

A la pestanya Ajusta es pot definir com s'ajustarà la imatge al text que l'envolta i els marges que hauran d'existir entre la imatge i el text.